Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbete med ny översiktsplan

Under de cirka femton år som gått sedan den nu gällande översiktsplanen togs fram har myck­et hun­nit för­ändras både i närområdet och i omvärlden. Översiktsplanen är därför inte längre aktuell och kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram.

Arbete med att ta fram den nya översiktsplanen har satts igång. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå ända fram till våren 2019. Tidplanen har justerats för att skapa bättre förutsättningar för alla att ta del av och tycka till om översiktsplanen under våren 2018.

Arbetet kan delas in i fyra skeden:

 • Inriktningsskede: Här anger de folkvalda vilken inriktning översiktsplanenPDF ska ha. 
 • Samrådsskede: Ett första planförslag arbetas fram och samråds med alla intresserade och berörda.
 • Utställningsskede: Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och ställs ut så att man kan lämna synpunkter på detta.
 • Antagandeskede: Mindre korrigeringar av planförslaget görs utifrån synpunkter som kommit in, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

En kommunikationsplanPDF för hur dialogen om översiktsplanen ska se ut har tagits fram. Den har godkänts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2016.

Den övergripande utmaningen för en hållbar samhällsutveckling är att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör
framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet. Översiktsplanen fokuserar på sju tematiska områden:

 • En tydlig utvecklingsstruktur
 • Attraktiva boende- och livsmiljöer
 • Ett livskraftigt näringsliv
 • Effektiva kommunikationer
 • Levande kultur- och naturmiljöer
 • Energi och resurser för framtiden
 • Beredskap för risk och sårbarhet

Kommunfullmäktige tog beslut om den övergripande inriktningen för arbetet med översiktsplanenPDF den 16 juni 2016.

Under oktober 2016 bjöds också intresserade in för att föreslå nya områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, utöver de som redan finns. Inkomna förslag prövas nu i arbetet med översiktsplanen och kommer att finnas med i förslaget till översiktsplan som samråds under hösten. Här hittar du mer information om den gällande Strandskyddsplanen.

Vad händer just nu?

Arbetet med översiktsplanen är inne i ett intensivt arbete med utredning av olika frågor, sammanställning av underlag och framtagande av ett första förslag till översiktsplan. Samrådshandlingen ska behandlas politiskt under januari-februari 2018, för att sedan samrådas under februari-april 2018.

Utöver eget utredningsarbete, har som ett första steg tre olika konsultutredningar satts igång som stöd för arbetet:

 • Kulturmiljöprogram för Hylte kommun
 • Grönstrukturprogram för Hylte kommun
 • Översiktlig klimatstrategi för Hylte kommun

Ett preliminärt resultat från dessa kommer att arbetas in i det första förslaget till översiktsplan som samråds under våren 2018, och kompletteras sedan med det slutliga resultatet i det bearbetade översiktsplaneförslaget som ställs ut under 2018.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-04-19