Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbete med ny översiktsplan

Under de cirka femton år som gått sedan den nu gällande översiktsplanen togs fram har myck­et hun­nit för­ändras både i närområdet och i omvärlden. Översiktsplanen är därför inte längre aktuell och kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram.

Arbete med att ta fram den nya översiktsplanen har satts igång. Det är ett omfattande arbete som kommer att pågå ända fram till våren 2019. Tidplanen har justerats för att skapa bättre förutsättningar för alla att ta del av och tycka till om översiktsplanen under våren 2018.

Arbetet kan delas in i fyra skeden:

 • Inriktningsskede: Här anger de folkvalda vilken inriktning översiktsplanenPDF ska ha. 
 • Samrådsskede: Ett första planförslag arbetas fram och samråds med alla intresserade och berörda.
 • Utställningsskede: Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in, och ställs sedan ut igen så att man kan lämna synpunkter på ändringarna.
 • Antagandeskede: Mindre korrigeringar av planförslaget görs innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige.

Ett attraktivt och hållbart Hylte

Den övergripande utmaningen för en hållbar samhällsutveckling är att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör
framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet. Översiktsplanen fokuserar på sju tematiska områden:

 • En tydlig utvecklingsstruktur
 • Attraktiva boende- och livsmiljöer
 • Ett livskraftigt näringsliv
 • Effektiva kommunikationer
 • Levande kultur- och naturmiljöer
 • Energi och resurser för framtiden
 • Beredskap för risk och sårbarhet

 

Vad händer just nu?

Arbetet befinner sig nu i utställningsskedet. Samråd hölls 28 februari – 28 april 2018, då många tog tillfället att besöka samrådsturnén i någon av våra tätorter och att lämna skriftliga synpunkter. Synpunkterna har sedan sammanställts i en samrådsredogörelse och kommunstyrelsen har fattat beslut om det fortsatta arbetet (KS 2018-09-11 § 167).

Som underlag för översiktsplanen tas olika underlag fram. Arbete pågår med att ta fram ett grönstrukturprogram som bland annat ska redovisa viktiga grönområden och grönstråk i och runt tätorterna. Resultatet kommer att arbetas in i översiktsplanen.

Förslaget till översiktsplan håller nu på att bearbetas och efter beslut i kommunstyrelsen kommer alla kunna ta del av utställningsförslaget under februari-mars 2019.

 

Kontakt