Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Arbete med ny översiktsplan

Under de cirka femton år som gått sedan den nu gällande översiktsplanen togs fram har myck­et hun­nit för­ändras både i närområdet och i omvärlden. Översiktsplanen är därför inte längre aktuell och kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram.

Arbete med att ta fram den nya översiktsplanen är ett omfattande arbete som kommer att pågå ända fram till hösten 2019. Arbetet kan delas in i fyra skeden:

 • Inriktningsskede: Här anger de folkvalda vilken inriktning översiktsplanenPDF ska ha. 
 • Samrådsskede: Ett första planförslag arbetas fram och samråds med alla intresserade och berörda.Samråd genomfördes under våren 2018 och har sammanställts i en samrådsredogörelsePDF.
 • Utställningsskede: Planförslaget bearbetas med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in i samrådet, och ställs sedan ut igen så att man kan lämna synpunkter på ändringarna. Utställningen genomförs 12 februari - 12 april 2019.öppnas i nytt fönster
 • Antagandeskede: Mindre korrigeringar av planförslaget görs utifrån synpunkter som kommer in vid utställningen, innan det slutliga förslaget kan antas av kommunfullmäktige. Antagande beräknas ske i november 2019.

Ett attraktivt och hållbart Hylte

Den övergripande utmaningen för en hållbar samhällsutveckling är att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. Översiktsplanen behandlar många olika frågor som berör
framtida bebyggelseutveckling, kommunikationer och användning av mark- och vatten i kommunen som helhet. Den anger vilka prioriteringar kommunen vill göra och vilken inriktning den fysiska planeringen bör ha för att nå en hållbar samhällsutveckling. Översiktsplanen formulerar strategier och ger vägledning för arbetet med att utveckla Hyltes attraktivitet som boende- och näringslivskommun. 

Översiktsplanen fokuserar på sju tematiska områden:

 • En tydlig utvecklingsstruktur
 • Attraktiva boende- och livsmiljöer
 • Ett livskraftigt näringsliv
 • Effektiva kommunikationer
 • Levande kultur- och naturmiljöer
 • Energi och resurser för framtiden
 • Beredskap för risk och sårbarhet

 

Vad händer just nu?

Arbetet befinner sig nu i utställningsskedet. Samråd hölls under våren 2018, då många tog tillfället att besöka samrådsturnén i någon av våra tätorter och att lämna skriftliga synpunkter. Synpunkterna har sedan sammanställts i en samrådsredogörelse och kommunstyrelsen har fattat beslut om det fortsatta arbetet (KS 2018-09-11 § 167).

Planförslaget har nu bearbetats med utgångspunkt från de synpunkter som kom in i samrådet, och det finns nu åter möjlighet att tycka till om det reviderade förslaget.

Utställningen pågår under perioden 12 februari – 12 april 2019.

Under utställningstiden finns förslaget tillgängligt på:

 • Kontaktcenter i kommunhuset, Storgatan 8B, Hyltebruk
 • Biblioteket i Hyltebruk, Fabriksgatan 1A, Hyltebruk
 • Biblioteket i Torup, Bosgårdsvägen 12B, Torup
 • Biblioteket i Unnaryd, Norra vägen 3, Unnaryd
 • Här på kommunens hemsida

Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 12 april 2019. Läs mer om utställningen och hur du kan lämna synpunkter här. öppnas i nytt fönster

Har du frågor eller tankar om förslaget? Välkommen till dialogmöte om utställningsförslaget tisdagen den 2 april 2019 kl 18, på Forum, Norra Industrigatan 1 i Hyltebruk. 

 

Kontakt