Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Strandskyddsplan

Hylte kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I denna pekas 22 så kallade LIS-områden ut som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där dispens från strandskyddet kan prövas. Planen antogs av kommunfullmäktige i juni 2012.

Dispens från strandskyddet

Dispens från strandskyddet ges enligt "särskilda skäl" som anges i Miljöbalken. Inom utpekade LIS-områden är det möjligt att söka dispens från strandskyddet och ange det "särskilda skälet" landsbygdsutveckling. Vid prövningen beaktas då även om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder, får man istället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Strandskyddets intressen måste fortfarande beaktas, till exempel att staket och/eller gångväg åtskiljer tomtplatser från vattnet för att tillgängliggöra det för det rörliga friluftslivet och att byggnationen inte äventyrar viktiga naturvärden.

Ingår i nya översiktsplanen

Strandskyddsplanen är ett aktuellt planeringsunderlag och kommer att arbetas in den nya översiktsplanen för kommunen. I samband med detta arbete kan nya LIS-områden komma att läggas till, bland annat prövas förslag som kommit in från allmänheten under hösten.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2017-03-02