Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kungörelse Eldningsförbud
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  DokumentBeslut Eldningsförbud.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Räddningschefen i Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

   

  1 § Eldning utomhus är förbjuden i Hylte kommun

  2 § Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser

  3 § Förberedda naturvårdseldningar som är sanktionerade av länsstyrelsen är tillåtna under förutsättning att bränningsplan lämnas till räddningstjänsten före tändning sker.

  4 § Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift


  Denna föreskrift träder i kraft 2018-05-23 kl. 12:00 och gäller tills beslutet upphävs.

  Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

   

  Beslutsfattare genom delegation:

   

  Magnus Åman

  Räddningschef 2. Överförmyndare i samverkan
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för handlingarnaRådhuset, Stora torg Halmstad
  DokumentÖppettider 2018 info till kommunernas anslagstavlor.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Öppettider 2018, Nämnden för Överförmyndare i samverkan - Halmstad, Hylte och Laholm

 3. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret
  Nedladdningsbart protokollGemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2018-09-14.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  14 september 2018

 4. Kommunala Tillgänglighetsrådet 24 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 24 september 2018.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 3 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2018-10-03.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletÖverförmyndarkansliet Halmstad
  Nedladdningsbart protokollDOC181003.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  3 oktober 2018

 7. Samhällsbyggnadsnämnden 2 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2018-10-02.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Omsorgsnämndens arbetsutskott 4 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2018-10-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunala pensionärsrådet 26 september 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KPR 2018-09-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 3 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skapad ANN AU 2018-10-03(163836) (0)_TMP.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kungörelse kommunfullmäktige 25 oktober 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKallelser och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

   

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 25 oktober kl. 18.30.

  Ärendelista:


  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Valteknisk samverkan
  4. Val av fullmäktiges presidium
  5. Val av valberedning
  6. Information Revisorerna
  7. Meddelanden
  8. Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige
  9. Annonsering kommunfullmäktige 2019
  10. Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun – Delårsbokslut
  11. Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
  12. Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för överförmyndare i samverkan
  13. Greater Copenhagen & Skåne Committee
  14. Svar på motion angående antimobbningsprogram
  15. Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
  16. Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter
  17. Svar på motion angående integrationsplikt
  18. Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
  19. Revidering riktlinje kränkande särbehandling
  20. Inkomna motioner
  21. Avsägelser
  22. Fyllnadsval
  23. Nya ärenden
  24. Övriga ärenden


  Handlingarna finns tillgängliga i kontaktcenter och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

  Kommunen hälsar även nya ledamöter och ersättare varmt välkomna till mandatperiodens första möte.

  Lennart Ohlsson                                   Kerstin Thörner

  Ordförande                                           Kommunsekreterare 13. Kommunstyrelsen 9 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-10-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Regionstyrelsen
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRegionstyrelsen Region Halland
  Förvaringsplats för protokolletRegion Halland
  Nedladdningsbart protokoll§171 RS Smittskyddsläkare i Region Halland 2018-10-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  17 oktober 2018

 15. Barn- och ungdomsnämnden 17 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN 2018-10-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 16. Arbets- och näringslivsnämnden 17 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll skapad ANN 2018-10-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 17. Omsorgsnämnden 18 oktober 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2018-10-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2017-12-20