Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Omsorgsnämndens arbetsutskott 4 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-04-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 4 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN AU 2019-04-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Lägg till text här eller ta bort denna rad

 4. Valnämnden 27 mars 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll VN 2019-03-27.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Barn- och ungdomsnämnden 09 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Arbets- och näringslivsnämnden 4 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ANN 2019-04-04.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Valberedningen 10 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValberedningen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Samhällsbyggnadsnämnden 9 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN 2019-04-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Omsorgsnämnden 11 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON 2019-04-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 16 april
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kommunstyrelsen 9 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-04-09.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Kungörelse kommunfullmäktige 2 maj
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentKallelser och handlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 2 maj kl. 18.30.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
  4. Meddelande
  5. Information revisorerna
  6. Årsredovisning 2018 Hylte kommun
  7. Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun – besparingsåtgärder
  8. Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser – Tillväxtutskott
  9. Revidering av arbets- och näringslivsnämndens reglemente – Tillväxtutskott
  10. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
  11. Revidering av omsorgsnämndens reglemente
  12. Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente – Tillväxtutskott
  13. Slutredovisning investering Kråkbergsskolan
  14. Slutredovisning investering tillbyggnation Sörgården
  15. Begäran om tilläggsanslag barn- och ungdomsnämnden - En budget i balans
  16. Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
  17. Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning omsorgsnämnden 2019
  18. Beräkningsmodell för timdebitering konsultinsatser
  19. Svar på motion angående bidrag till friskvård
  20. Svar på motion om en gång/cykelväg från Unnaryds samhälle till bron mot Vallsnäs
  21. Svar på motion underhåll cykelvägen Hyltebruk – Skärshult
  22. Svar på motion angående införandet av internetsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden
  23. Svar på motion byggnation Torup
  24. Svar på motion avsätta medel för sjösättningsramper
  25. Svar på motion angående att införa syskonförtur på kommunens förskolor
  26. Svar på motion angående att anställa dagbarnvårdare
  27. Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan
  28. Svar på motion angående en kostpolicy för barnens bästa
  29. Svar på motion angående ekonomiskt bokslut för asylinvandringen
  30. Svar på motion angående erbjudande om att förvalta en bandvagn
  31. Svar på motion Rättviksmodellen
  32. Svar på Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - handlingsplan barn som förts utomlands och riskerar att utsättas för hedersbrott eller tvångsgifte
  33. Avsägelser
  34. Fyllnadsval
  35. Inkomna motioner
  36. Övriga ärenden


  I samband med sammanträdet har allmänheten möjlighet att ställa frågor med anledning av årsredovisningen. Frågorna får gärna skickas in i förväg.


  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.


  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


  Micael Arnström                                  Susanne Ohlsson

  Ordförande                                          Kommunsekreterare

 13. Tillsynsnämnden 24 april 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 2019-04-24.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt