Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Kungörelse Eldningsförbud
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Förvaringsplats för handlingarnaHandling saknas
  Ansvarig för kungörelsenRäddningschef
  DokumentBeslut Eldningsförbud.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Räddningschefen i Hylte kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att föreskriva om förbud mot eldning utomhus.

   

  1 § Eldning utomhus är förbjuden i Hylte kommun

  2 § Grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill eller vid särskilt iordningställda grillplatser

  3 § Förberedda naturvårdseldningar som är sanktionerade av länsstyrelsen är tillåtna under förutsättning att bränningsplan lämnas till räddningstjänsten före tändning sker.

  4 § Räddningschefen kan i enskilda fall besluta om undantag från denna föreskrift


  Denna föreskrift träder i kraft 2018-05-23 kl. 12:00 och gäller tills beslutet upphävs.

  Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län inom tre veckor från det att beslutet kungjorts.

   

  Beslutsfattare genom delegation:

   

  Magnus Åman

  Räddningschef 2. Kommunstyrelsen 29 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-05-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Patientnämnden Halland 17 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansPatientnämnden
  Förvaringsplats för protokolletArkivet Regionkontoret
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Patientnämnden Halland 2018-05-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Ksau 2018-05-15.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Omsorgsnämnden 24 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollOmsorgsnämnden
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 30 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunala pensionärsrådet 23 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala pensionärsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollKommunala pensionärsrådet
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 29 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll SBN AU 2018-05-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Omsorgsnämndens arbetsutskott 7 juni 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollArbetsutskott
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 juni 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 11. Kungörelse kommunfullmäktige 19 juni 2018
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk tisdagen den 19 juni kl. 18.30.

   

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Information revisorerna
  4. Meddelanden
  5. Beslut om ansvarsfrihet samordningsförbundet Halland
  6. Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
  7. Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun
  8. Överenskommelse om kommun- och regionledningsforum
  9. Begäran om medel för asfaltering Gamla Nissastigen
  10. Begäran om medel för asfaltering Decon/Ivars väg
  11. Nyttjande av KF-reserv – Anslag till barn- och ungdomsnämnden
  12. Organisation för tillväxtfrågor
  13. Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
  14. Digital strategi
  15. Avräkning elevantal
  16. Svar på motion Trygghet för våra barn och ungdomar - ekonomiskt stöd till föreningar som nattvandrar
  17. Återredovisning motioner
  18. Inkomna motioner
  19. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
  20. Interpellation satsning på fria sommarresor i kollektivtrafiken för ungdomar
  21. Avsägelser
  22. Fyllnadsval
  23. Nya ärenden
  24. Övriga ärenden

   

  Handlingarna finns tillgängliga i kontaktcenter och på kommunens webbplats.

   

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


  Micael Arnström                         Susanne Ohlsson
  Ordförande                                 Kommunsekreterare

 12. Barn- och ungdomsnämnden 13 juni 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunstyrelsen 2018-05-29
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2018-05-29 hela protokollet.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 14. Kommunala tillgänglighetsrådet 28 maj 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunala tillgänglighetsrådet
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KTR 28 maj 2018.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Tillsynsnämnden 14 juni 2018
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansTillsynsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll TSN 14 juni 2018.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Sidan uppdaterades: 2017-12-20

Kontaktinformation