Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Personuppgifter

Personuppgiftslagen gäller för all behandling av personuppgifter. Lagens syfte är att skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, personnummer, fotografier, ljudupptagningar med mera.

Huvudregeln är att personuppgifter om dig bara får behandlas om du lämnat ditt samtycke till behandlingen. Från denna regel finns emellertid en rad undantag. En kommun behandlar mängder av olika personuppgifter ofta i samband med myndighetsutövning men även för andra syften, till exempel låneregister på biblioteket, föreningsregister med uppgifter om olika kontaktpersoner, register för löneadministration, skol- och barnomsorgsregister, register för olika typer av bistånd med mera, med mera. För alla dessa behandlingar av personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter, fullfölja avtal och ge medborgarna service av olika slag gäller undantag från kravet på samtycke.

I Hylte kommun är varje nämnd ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom det egna verksamhetsområdet.

Informationsskyldighet

Alla som behandlar personuppgifter har en skyldighet att informera om den behandling som utförs. I samband med att du lämnar ifrån dig uppgifter, kanske i samband med en ansökan av något slag, har du rätt att få veta vad uppgifterna kommer att användas till och om de kommer att lämnas vidare till någon annan. Informationsskyldigheten gäller även om det inte är du själv som lämnat uppgifterna utan någon annan, exempelvis någon annan myndighet.

Du har även rätt att en gång per kalenderår, utan kostnad, få ett registerutdrag från varje nämnd där personuppgifter om dig behandlas. Du har då även rätt att få veta vilka uppgifter om dig som behandlas.

Rättelse

Om de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse. Kontakta personuppgiftsombudet för den nämnd som behandlar den felaktiga uppgiften så får du hjälp att rätta uppgiften.

Personuppgiftsombud

Samtliga nämnder i Hylte kommun har utsett ett personuppgiftsombud. Ombudet ska bland annat kontrollera så att den egna nämnden behandlar personuppgifter lagligt, påpeka eventuella brister, föra förteckning över alla behandlingar samt hjälpa enskilda att få rättelse.

Sidan uppdaterades: 2016-08-29

Kontaktinformation