Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Köldmedia

Köldmedia används bland annat i värmepumpar, kyl- och frysskåp, klimatanläggningar, luftkonditionering och vid konstfrusna isbanor. Ofta innehåller köldmedier ämnen som både kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt. För att förhindra att köldmedia läcker ut och förorsakar skada ska läckkontroll göras med jämna mellanrum.

Läckagekontroll

Samtliga fasta anläggningar, verksamheter, fastigheter m.m. som har ett aggregat med fyllning om minst 3 kg köldmedia eller mer, ska utföra läckagekontroll. Läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat företag och hur ofta kontrollerna ska utföras beror på mängden köldmedium.

  • Mindre än 3 kg – ingen återkommande kontroll
  • 3-29 kg – årlig kontroll
  • 30-299 kg – kontroll en gång i halvåret
  • Mer än 300 kg – kontroll var tredje månad

Vid eventuellt läckage som har åtgärdats, ska ny kontroll ske inom en månad. Läckagekontroll ska även utföras i samband med installation samt vid ingrepp i aggregatet.

Installation och skrotning

Om du ska installera en köldmedieutrustning som innehåller 10 kg köldmedium eller mer måste du först göra en anmälan till miljöenheten. Du ska även informera oss när utrustning med köldmedium ska skrotas.

Årlig registerföring

För utrustning med 3 kg köldmedia eller mer är verksamhetsutövaren skyldig att registerföra relevanta händelser som hänt under året. Detta gäller mängd som ingår i utrustningen, de mängder som eventuellt tillförts och de mängder som omhändertas i samband med underhåll, försäljning eller skrotning av utrustningen. Registret ska dessutom innehålla datum för utförda läckagekontroller och servicetillfällen samt vilket företag som genomfört åtgärderna.

Årlig rapportering

Om den totala mängden installerad köldmedia är 10 kg eller mer ska en årlig rapport över utförd kontroll lämnas in till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. Rapporten ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars året efter kontrollen utförts, d.v.s. kontroll som utförs under år 2015 ska rapporteras in senast 31 mars 2016.

För handläggning av kontrollrapporter tas en avgift ut.

Ansvar

Det är operatören (verksamhetsutövaren) som är ansvarig för att bestämmelserna följs, till skillnad från tidigare då det var ägaren av anläggningen som hade ansvaret. Operatören ska se till att kontrollen utförs inom angivna tider och att kontrollrapport skickas in till tillsynsmyndigheten.

Ingrepp i ett köldmediesystem och tillhörande aggregat får endast utföras av serviceföretag som är ackrediterade för detta arbete. Detta gäller även för mobila anläggningar (t.ex. fordon). Vilka som är ackrediterade finns förtecknat hos SWEDAClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För fler frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontorets miljöenhet.

Lagstiftning

Kontakt