Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Upphandlingspolicy för Hylte kommun

Allmänt om upphandling

Hylte kommun skall ha en väl fungerande och effektiv inköpsorganisation som säkerställer att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta pris. All upphandling skall ske enligt gällande bestämmelser, däribland lagen om offentlig upphandling

Organisation och ansvar för upphandling

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att gällande lag samt antagna regler och anvisningar för upphandling efterlevs. Varje nämnd ansvarar för upphandling inom nämndens verksamhetsområde. Den nämnd som ansvarar för upphandling och som brustit i handläggningen av upphandlingsärende svarar själv för kostnader och eventuellt skadestånd vid överprövning i domstol. När två eller flera nämnder har likartade behov av varor och/eller tjänster skall samordning av upphandling ske genom upphandlingssamordnarens och upphandlingsgruppens försorg. I Hylte kommun skall finnas en kommunjurist med samordningsansvar för upphandlingsfrågor samt en upphandlingsgrupp med representanter från varje kontor och stiftelsen Hyltebostäder.

Konkurrens

Upphandling skall ske i konkurrens samt präglas av affärsmässighet och objektivitet. De konkurrensmöjligheter som finns skall utnyttjas och stimuleras långsiktigt. Konkurrensen skall förbättras genom att fler och mindre anbudsgivare stimuleras att lämna anbud. Upphandlingar bör utformas så att såväl mindre som större företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen.

Samverkan

De fördelar som samverkan vid upphandling kan ge skall tillvaratas. Samverkan skall ske på bästa sätt mellan kontoren, stiftelsen, närliggande kommuner, landsting, stat och andra offentliga sammanslutningar. Upphandlingar av ramavtal skall ske i samverkan mellan upphandlingssamordnare, upphandlingsgruppen och personal från kärnverksamheten. Alla kommunala verksamheter är skyldiga att följa tecknade ramavtal.

Kompetens

Alla som deltar i upphandlingsprocessen skall kontinuerlig få information och genomgå utbildning i upphandling/inköp för att ha god kunskap om de lagar och rutiner/anvisningar som gäller. Kommunjuristen skall tillsammans med upphandlingsgruppen tillhandahålla central kompetens till stöd för den decentraliserade upphandlingen.

Direktupphandling

Direktupphandling får ske till ett värde av 15% av tröskelvärdet för varor och tjänster. Direktupphandling får inte ske om det redan finns tecknade avtal på området. De grundläggande reglerna om affärsmässighet gäller även vid direktupphandling. Lokala leverantörer skall alltid inbjudas och ges möjlighet att lämna anbud.

Tilldelningsbeslut

Beslut om val av leverantör fattas av kontorschef eller enligt delegation.

Miljö

I all upphandling skall kommunens kontor eftersträva en ökad miljömedvetenhet. Upphandlarna ska tillsammans med brukarna prioritera miljöanpassade lösningar så långt detta är förenligt med gällande upphandlingslagstiftning.

Etik

Gåva eller förmån (muta) som kan påverka anställda i sin tjänsteutövning skall avvisas. Personal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personliga engagemang som står i konflikt med kommunens intressen.

Vid upphandling skall etisk och social hänsyn tas i den mån lag och praxis tillåter. Detta regleras närmare i anvisningarna.

Elektronisk handel

Kommunens upphandlingsprocess skall anpassas till elektronisk handel.

Uppföljning

Kommunjuristen gör i samverkan med ekonomienheten och upphandlingsgruppen kontinuerlig uppföljning av nämndernas upphandlingsverksamhet och avtalstrohet m.m.

Anvisningar

Utöver denna policy skall finnas anvisningar för upphandlingsverksamheten. Anvisningarna framtas av kommunjuristen i samråd med kommunens upphandlingsgrupp och beslutas av kommunens ledningsgrupp.
Anvisningarna skall revideras en gång per år.

Antagen av fullmäktige 2005-07-05, § 38

Reviderad § 90/07, § 72/10 (direktupphandling). 

Sidan uppdaterades: 2017-02-27

Kontaktinformation