Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Offentlighet och sekretess

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller ljudupptagning.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Det kan också vara handlingar som är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, till exempel reklam, cirkulär, meddelanden etc.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det i vanliga fall ta maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?

Handlingarna kan läsas på plats och sedan lämnas tillbaka. Det finns också möjlighet att få kopior.

Kan man få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Får man vara anonym?

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Även din egen korrespondens blir allmän handling

Även all din egen korrespondens (som exempelvis brev, fax eller e-post) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Man kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Taxa för utlämnande av allmän handling

Hylte kommun har sedan 1 januari 2022 en taxa för utlämnande av allmän handling Pdf, 207.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Den gäller både om du begär att få handlingarna på papper eller om du begär att få dem digitalt.

För handlingar som lämnas ut på papper gäller följande taxa:

  • De första 9 sidorna är gratis.
  • Sida 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr.

För handlingar som lämnas ut digitalt gäller följande taxa:

  • Elektroniskt lagrade dokument som kan expedieras med e-post i sitt befintliga skick är gratis.
  • Om du vill få allmänna handlingar elektroniskt och handlingarna måste bearbetas, t.ex. skannas in, för att kunna skickas digitalt har kommunen rätt att ta ut en avgift baserad på antalet sidor som skickas. Sida 1-9 är gratis, sida 10 kostar 50 kr och varje sida därutöver kostar 2 kr.

Kommunen har även rätt att ta ut en avgift för porto, postförskott eller annan kostnad för att skicka den begärda handlingen till dig.

Taxan beräknas utifrån den totala mängden sidor som din begäran resulterar i även om din begäran omfattar flera handlingar.

Kontakt