Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som antingen innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper. Eftersom det är väsentligt att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt finns det ett flertal regler och restriktioner relaterade till handhavandet av farligt avfall.

Det farliga avfallet kan vara farligt antingen direkt vid kontakt, exempelvis syror, eller på lång sikt till exempel PCB.

Privata hushåll

Farligt avfall uppstår både vid bedrivande av olika typer av verksamhet och i privata hushåll. Till farligt avfall räknas bland annat mobiltelefoner, tryckimpregnerat trä, målarfärg, glödlampor och spillolja.

För att dessa inte ska komma ut i naturen och orsaka skada är det mycket viktigt att detta avfall hanteras på rätt sätt. Genom att källsortera i hemmet och sedan slänga avfallet på rätt ställe kan man bidra mycket till att hjälpa miljön.

Kontakta gärna samhällsbyggnadskontoret för mer information om hur olika typer av avfall ska sorteras och var ni kan lämna det .

För företagare

Lämning av farligt avfall
Återvinningscentralen tar endast emot mindre mängder avfall från företag. Sedan den 1 november 2020 ska företag som önskar slänga sitt farliga avfall rapportera detta till naturvårdsverket. Tänk på att även elektrisk utrustning räknas som farligt avfall vilket innebär att du behöver ha ett avlämnarintyg med dig till Borabo. Du hittar blanketten och mer information på webbplatsen el-kretsen.se, klicka på länken nedan. Där finns även en länk till naturvårdsverket.

El-kretsen.se/avlämnarintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Transport av farligt avfall
För att få transportera farligt avfall som uppstår i verksamhet krävs anmälan eller tillstånd från Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Beslut från länsstyrelsen ska sparas av verksamhetsutövaren och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Farligt avfall ska förvaras utan risk för spill eller läckage till omgivningen.

Kontakta Länsstyrelsen i Hallands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om transport eller lagring av farligt avfall

Producentansvar

I 15 kapitlet miljöbalken (1998:808) finns regler för avfall och producentansvar. I Avfalls-förordningen (2001:1063) finns information om förvaring, transport och hantering av farligt avfall. De olika avfallsslagen finns uppräknade i bilagan till förordningen.

Kontakt