Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Effektbrist och höga elkostnader

Just nu påverkas många av våra invånare, företagare och kommunala verksamheter ekonomiskt av de höga elpriserna. Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd och vi behöver spara på elen inför kommande vinter. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska elanvändningen där varje kilowattimme räknas.

Varför är elpriset så högt?

Elsystemet måste alltid vara i balans. Det betyder att den använda elen alltid ska vara lika stor som den tillförda elen. För att uppnå den balansen finns en elmarknad och en rad andra funktioner för att säkerställa en trygg elförsörjning.

Sverige är indelat i fyra elområden, där Hylte tillhör elområde fyra vilket är det område som nu har högst elpriser. Några faktorer som påverkar elpriset är när det är mindre vatten i våra vattenmagasin, lägre andel producerande kärnkraft, mindre blåst än vanligt samt högre priser på råvaror och utsläppsrätter. Anledningen till att priserna skiljer sig mellan de norra och södra delarna av Sverige är att vi i söder har låg elproduktion kombinerat med ett stort behov av el.

Skruva ner - för bästa effekt

Det som har visat sig ge bäst effekt för att spara el och sänka elpriserna är att sänka värmen i våra bostäder. Forskningsstudien "Lowering prices in a hurry Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." har genomfört analyser av hur olika åtgärder i olika regioner påverkar elpriserna i Sverige och har kommit till följande slutsatser:

  • Minskad efterfrågan av el skulle minska elpriserna snabbast och mest redan under kommande vinter.
  • För varje procentenhet som Europa minskar sin elförbrukning, minskar elpriserna för hushåll i elområde 3 och 4 med cirka 17 öre per kWh.
  • 10 procent minskad efterfrågan i hela Europa skulle kunna minska elpriserna för konsumenter i elområde 3 och 4 med cirka 1,70 kronor per kWh
  • 5 procent minskad efterfrågan enbart i elområde 3 och 4 skulle minska priserna där med cirka 40 öre per kWh, även om Europas elanvändning inte minskar.

Tips för att spara el

Här kan du hitta samlade tips och länkar kring hur vi tillsammans hjälps åt med att spara el. Läs mer om energieffektivisering på Energimyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbered dig på strömlösa perioder

Vi står inför en ovis framtid gällande elnätet och framtiden kan innebära såväl schemalagda som plötsliga elavbrott. Din beredskap innebär att du förbereder dig genom att säkra tillgång på mat, vatten, värme och information. Läs gärna förberedelser för längre elavbrott

Om du inte kan betala din elräkning

Om du inte kan betala din räkning, kan det leda till att elen stängs av hemma hos dig. Börja med att kontakta det företag du köper el av.

  • Lista månadens utgifter och gör en prioritetsordning.
  • Jämför listan med dina inkomster och se hur långt dina pengar räcker. Det som är viktigast att prioritera är boendekostnader, mat, el, medicin och barnomsorgskostnad.
  • Om det inte räcker till hela elräkningen betala så mycket du kan.
  • Till de utgifter som inte blir betalda fullt ut eller inte alls kontakta fordringsägarna och kom överens om uppskjuten betalning eller delbetalning. Tänk dock på att det snart är en ny månad med nya utgifter som ska betalas.
  • Blir elkostnaderna för höga i förhållande till din inkomst får du planera för ett annat boende.

"Styrel" och nedsläckning - så prioriteras el

Styrel står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer". Styrel bygger på att kommuner, regioner och elnätsföretag arbetar ihop. Tillsammans ska de identifiera samhällsviktiga funktioner som ska prioriteras om det blir brist på el. Läs mer om förberedelser för att förebygga och lindra konsekvenserna av en eleffektbrist. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsviktig verksamhet

Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som håller igång, eller bidrar till, nödvändiga samhällsfunktioner. Elen kommer då att i första hand styras till samhällsviktiga funktioner. Exempel på samhällsviktiga verksamheter är sjukhus, äldreboende och räddningstjänst och transport men också inom flera andra områden. Även vattenförsörjning och telekommunikationer är prioriterade.

Reservkraft

Det finns reservkraftverk att sätta in vid elavbrott eller elbrist. Dessa är avsedda för samhällsviktiga funktioner.

Om du har en verksamhet som är starkt beroende av el har du själv ansvar för elförsörjningen.

Kontakt