Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Översiktsplaner

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och redovisar hur kommunen ser på en hållbar utveckling av mark- och vattenområden i ett längre perspektiv. Den är vägledande för övrig planering och bygglovgivning, till exempel för lokalisering av bostäder, arbetsplatser och service i kommunen. Planen är också vägledande för beslut enligt exempelvis miljöbalken, väglagen eller miljöbalken som rör mark- och vattenanvändning eller byggande.

Kompletteringar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar för delar av kommunen och tematiska tillägg om särskilda planeringsfrågor. Hylte kommun har en gällande översiktsplan som antogs 2003, sex fördjupningar från 1990-1994, och två tematiska tillägg från 2009 (vindkraftsplan) och 2012 (strandskyddsplan).

En ny översiktsplan

En ny översiktsplan för Hylte kommun har antagits av kommunfullmäktige 2019-11-28. Översiktsplanen anger inriktningen för den fysiska planeringen för de närmaste 20-25 åren och berör många olika framtidsfrågor. Du kan läsa mer om den nya översiktsplanen i länken nedan:

Arbete med ny översiktsplanöppnas i nytt fönster

Kontakt