Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Inventeringsarbete - enskilda avlopp

För att alla ska kunna njuta av rent dricksvatten och friska sjöar och vattendrag behöver de enskilda avloppen ha en bra funktion och rening. Därför arbetar Samhällsbyggnadsnämnden med att kontrollera alla enskilda avlopp inom kommunen.

Inom Hylte kommun bedrivs ett aktivt arbete med att inventera hela kommunens enskilda avloppsanläggningar. Vilka områden som inventeras bestäms utifrån en prioriteringsordning som ni kan se av kartbilden här nedan.

I år är planen att område 4 ska inventeras.

Karta inventeringsarbete enskilt avlopp i Hylte kommun

Eget avlopp – fastighetsägarens ansvar

I de områden där det inte går att ansluta till det kommunala avloppsnätet har fastighetsägaren själv ansvaret för att det egna avloppet har en godtagbar rening enligt dagens krav. Enligt Miljöbalken räknas du som fastighetsägare som verksamhetsutövare när det finns ett utsläpp av avloppsvatten från bostadshuset. Är anläggningen gammal eller inte fungerar tillräckligt bra behöver den bytas ut eller åtgärdas.

Testa ditt avlopp

Är du osäker på om ditt avlopp uppfyller kraven för funktion och rening, då kan du själv testa ditt avlopp med hjälp av Avloppsguidens hemsida. Där finns bland annat ett bildspel och en checklista du kan få hjälp av.

Testa ditt avlopp på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Inventeringsenkät

När det är dags för ditt avlopp att inventeras kommer du att få ett brev med information och en enkät skickat till dig. Du fyller i enkäten och skickar tillbaka den till oss på Miljöenheten. Utifrån dina svar kan vi göra en första bedömning av ditt avlopp.

  • Om ditt avlopp inte uppfyller gällande lagkrav kommer vi att underkänna det och kommunicera en motivering till detta och därefter skriva ett förbud.
  • Du har möjlighet att direkt i enkäten underkänna ditt egna avlopp, om du vet att det inte fungerar tillräckligt bra. Ett inventeringsbesök blir då inte nödvändigt och inventeringsavgiften blir lägre för dig.
    Observera! Om du dessutom är snabb och lämnar in en ansökan i god tid kan du slippa inventeringsavgiften helt!

    Ansök om eget avlopp Länk till annan webbplats.
  • Vi kan inte bedöma att ett avlopp har godtagbar rening enbart utifrån enkätsvaren. Om ditt avlopp inte underkänns utifrån enkätsvaret behöver vi komma ut på besök för att kontrollera din anläggning. För besöket tas en avgift ut enligt kommunfullmäktiges taxebeslut.

Även om du inte svarar på enkäten så kommer du att få ett besök av oss för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din anläggning.

Inventeringsbesöket

Vid besöket tittar vi på vilken typ av anläggning som finns och om den uppfyller kraven för funktion och rening. Kraven utgår från Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd samt miljöbalken. Det är tydligt vilka krav som bör ställas på reningsprocessen.

För att kunna göra en bra bedömning kan vi behöva öppna lock på slamavskiljare och andra avloppsbrunnar. Dessa måste vara åtkomliga för oss och märkas ut om de inte är lätt synliga. Det är även bra om vi kan kontakta dig på telefon om vi har frågor.

För inventeringsarbetet tas en schablonavgift ut på 2 timmar enligt kommunfullmäktiges taxebeslut.

Förbud eller godtagbart avlopp

När inventeringsarbetet är klart kommer vi att göra en samlad bedömning av din avloppsanläggning. Antingen blir den underkänd eller så bedömer vi att den har godtagbar rening. Om ditt avlopp blir underkänt får du ett förbud att släppa ut orenat avloppsvatten. Förbudet träder i kraft ett år efter det att beslutet fattats. Under den tiden behöver du åtgärda fel eller anlägga en ny avloppsanläggning. Kom ihåg att du behöver ansöka om tillstånd innan du påbörjar

Kontakt