Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Anslagstavla

Det här är Hylte kommuns anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som kommunen är skyldiga att anslå. Det kan vara meddelanden om att protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott är justerade. Det kan också vara kungörelser för kommunfullmäktiges kallelse, kungörelser kring nya detaljplaner och öppettider för den gemensamma nämnden för överförmyndare i samverkan.

Anslaget ligger kvar på anslagstavlan i tre veckor, om inget annat anges.

 

 1. Sammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansÖverförmyndare i samverkan
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  DokumentSammanträdesdagar för överförmyndare i samverkan 2019.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 2. Nämnden för överförmyndare i samverkan
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansNämnden för överförmyndare i samverkan – Halmstad, Hylte, Laholm
  Förvaringsplats för protokolletRådhuset, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollAnslå protokoll nämnden för överförmyndare i samverkan 2019-10-30.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  30 oktober 2019

 3. Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 31 oktober 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 4. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 5 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUN AU 2019-11-05.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 5. Kommunfullmäktige 24 oktober 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll kommunfullmäktige 2019-10-24x.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 6. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2019-11-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansOmsorgsnämndens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll ON AU 2019-11-07.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 oktober 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KSAU 2019-10-29.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 8. Samhällsbyggnadsnämnden 12 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSamhällsbyggnadsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansGemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
  Förvaringsplats för protokolletRegionkontoret, Halmstad kommun
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  18 november 2019

 10. Kungörelse kommunfullmäktige 28 november 2019
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 28 november kl. 15.00.

  Ärendelista:

  1. Val av justerare
  2. Godkännande av ärendelista
  3. Meddelanden
  4. Information Revisorerna
  5. Översiktsplan för Hylte kommun- Antagande
  6. Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
  7. Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
  8. Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
  9. Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
  10. Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte
  11. Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
  12. Organisationsförändring
  13. Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun - Justering
  14. Investeringsprojekt "Hylte rustar för framtiden"
  15. Investeringsbudget 2020-2023
  16. Revidering av KF-nyckeltal arbets- och näringslivsnämnden
  17. Policy för ersättning i vattenskyddsområden
  18. Svar på motion angående den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga
  19. Riktlinjer för krisberedskap i Hylte kommun
  20. Revidering av riktlinje för upphandling och inköp
  21. Fortsättning av investeringsstopp
  22. Sammanträdestider 2020
  23. Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden 2020
  24. Svar på interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående Skravelsbo 1:4 Torup
  25. Interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden angående "parkområdet" vid Coops parkering i Unnaryd
  26. Inkomna motioner
  27. Avsägelser
  28. Fyllnadsval
  29. Övriga ärenden

  Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

  Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

   

  Vid sammanträdet kommer det vara prisutdelning av miljöpris, kulturpris och ungdomsledarpris. Prisutdelningen sker ca kl. 17.30.

   

  Micael Arnström
  Ordförande

  Susanne Ohlsson
  Kommunsekreterare

 11. Arbets- och näringslivsnämnden 14 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansArbets- och näringslivsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Revisionen 18 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRevisorerna
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll Revisionen 2019-11-18.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kommunstyrelsen 12 november 2019
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunhuset
  Nedladdningsbart protokollProtokoll KS 2019-11-12(194314).pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Överklaga beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut som kommunen har tagit. Det ena sättet prövar om beslutet är fattat på rätt sätt (det var rätt av kommunen att fatta beslutet) och det andra sättet prövar om ett beslut som rör den enskilda individen är felaktigt.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut från det att ett beslut som berör samtliga kommuninvånare har anslagits på anslagstavlan eller från det att du som personligen berörs av ett beslut har fått beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Kontakt