Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Att överklaga ett beslut

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att veta att man skiljer på om man tycker att själva beslutet är fel (förvaltningsbesvär) eller om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning).

Alla som bor i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Förvaltningsbesvär gäller bara beslut som gäller en enskild person.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning (kommunalbesvär) gäller beslut som rör samtliga kommuninvånare. Det innebär att du kan överklaga beslut där du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas. En begäran om laglighetsprövning ska lämnas skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag när beslutet anslogs på kommunens officiella anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan upphäva kommunens beslut om man kommer fram till att:

  • beslutet inte har kommit till i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Resultatet av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre. Kommunen måste då ta ett nytt beslut.

Om du vill att det ska göras en laglighetsprövning måste du ange vad det är som gör att du tycker att beslutet är felaktigt, t.ex. att beslutet inte har kommit till i laga ordning eller att det beslutande organet har överskridit sina befogenheter.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär gäller beslut som rör dig som kommuninvånare. Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga genom förvaltningsbesvär.

Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är bygglov eller ekonomiskt bistånd. Vid ett förvaltningsbesvär prövas både själva sakfrågan och även att beslutet är lagligt.

Du har tre veckor på dig att skicka in ditt överklagande och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Skriv i ditt överklagande vilket beslut du överklagar och hur du vill att beslutet ska ändras. Du skickar ditt överklagande till den nämnd som har tagit beslutet. Nämnden skickar sedan ditt överklagande vidare till den instans som ska ta ställning till ditt överklagande.

Kontakt