Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Kommunens diarium

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över i stort sett alla handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter som exempelvis inkommen och utgående post.

Varje nämnd i kommunen har ett diarium som sköts av registratorer. Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar, kontakta då nämndernas registratorer via kommunens kontaktcenter. Kommunen har i nuläget inget webbdiarium publicerat.

Personuppgifter och sekretess

Brev, e-post och handlingar som kommer in till en kommun är i princip allmänna och normalt sett offentliga. Det innebär att de får läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen. Vissa ärenden och handlingar kan undantas från offentlighet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Eftersom diariet är ett register där personuppgifter ingår är det också nödvändigt ta hänsyn till dataskyddsförordningen, GDPR, som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarium på internet.

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Kontakt