Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Grunduppdrag

Grunduppdraget utgör den största delen av en kommuns verksamhet och handlar om allt från att bedriva skola- och barnomsorg för de allra minsta invånarna i kommunen till att ge en god service för våra äldre kommuninvånare. Grunduppdraget omfattas dock av betydligt mer än så.

För att ha möjlighet att beskriva grunduppdraget på ett överskådligt sätt har kommunens verksamheter delats in i sex områden – Utbildning och barnomsorg, Omsorg och hjälp, Kultur och fritid, Bygga, bo och miljö, Näringsliv och arbete samt Kommun och politik. För att mäta kvaliteten inom dessa områden har olika nyckeltal tagits fram med kvalitetsnivåer som hjälper till att göra en bedömning om kommunens grunduppdrag är utfört enligt god ekonomisk hushållning.

Fullmäktige ska också tilldela resurser till nämnderna för att de ska utföra grunduppdraget enligt beslutade kvalitetsnivåer. Nämnderna kan i sin tur besluta om ytterligare nyckeltal med tillhörande kvalitetsnivåer. Nyckeltalen på nämndsnivå är av mer detaljerad karaktär, eftersom nämnderna behöver mer fördjupad kunskap av kommunens verksamheter.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk hushållning delas in enligt följande:

Grön Nivå: Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 % av kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått målet om god ekonomisk hushållning.

Gul Nivå: 80 procent av de finansiella kvalitetsnivåerna är uppfyllda och 80 procent av
kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer för verksamheterna. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått en delvis god ekonomisk hushållning.

Röd Nivå: Allt under 80 procent på båda delarna. Vid ett resultat som understiger dessa kriterier har kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

Läs mer om uppföljningen av kommunens grunduppdrag och mål.

Kontakt