Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Målstyrning

Utöver kommunens grunduppdrag sker parallellt andra uppdrag som exempelvis program och planer som politiken vill styra mot. I och med varje ny mandatperiod kan kommunfullmäktige ta fram ett program för den politik och den verksamhet som man avser att bedriva under perioden.

Detta kallas för målstyrning och innebär att politiken, utifrån sitt program, formulerar mål och tillsätter eventuella resurser som behövs för att uppfylla målen. Om målen är fleråriga ska delmål sättas för respektive budgetår så att uppföljning kan ske.

Kvalitetsnivåer

Målstyrning kan också bli aktuellt i de fall kvalitetsnivåerna i ett grunduppdrag inte uppnås. Då kan politiken också formulera mål och tilldela resurser för insatser som behövs för att grunduppdraget ska kunna uppfyllas.

Nyckeltal

Till målen kopplas nyckeltal med målnivåer för att kunna bedöma när målet uppnåtts. Ibland är målen komplexa och omfattande och för att förtydliga hur de ska uppfyllas kan aktiviteter skapas. Även till aktiviteterna kan nyckeltal med målnivåer kopplas för att kunna bedöma de är uppnådda.

Tilldelade uppdrag

Till målstyrningen kopplas även de uppdrag som politiken tilldelat kontoren. Uppdragen har inte alltid en direkt koppling till de övergripande målen. Ett uppdrag kan förtydligas genom att aktiviteter skapas och/eller genom uppföljningsbara nyckeltal.

Kontakt