Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Internationellt arbete

Internationellt arbete är viktigt för Hylte kommun på flera sätt. Avstånden i världen krymper, företag kan ha avdelningar och produktion i flera länder samtidigt, studenter reser och utbildar sig i andra länder än Sverige.

Kommunens verksamheter har internationella kontakter i olika former, till exempel besök, projekt med internationell finansiering eller projekt med internationella samarbetspartners. Internationellt arbete är ett av flera verktyg för att utveckla kommunens verksamheter och på så sätt nå närmare vision 2020.

Kommunfullmäktige har antagit en policy och riktlinjer för internationellt arbete som anger hur Hylte kommun ska arbeta med internationella frågor. Policyn anger på ett övergripande plan vad internationellt arbete i Hylte kommun handlar om och vilka mål som finns. Riktlinjen är en konkret politisk avsiktsförklaring för det internationella arbetet och beskriver det önskade förhållningssättet inom området.

Mål

​Hylte har följande mål för kommunens internationella arbete:

  • Hylte kommuns internationella arbete ska bedrivas strategiskt och följa kommunens övergripande utvecklingsarbete. Det internationella arbetet ska vara en integrerad del i samtliga av kommunens verksamhetsområden.
  • Internationella projekt ska skapa mervärde för Hylte kommuns invånare, föreningar, näringsliv och den kommunala verksamheten.
  • Hylte kommuns internationella samarbeten ska verka för att öka förståelsen och integrationen mellan människor från olika kulturer. 

Arbetsformer

Internationellt arbete kan ske i många olika former. Sveriges medlemskap i EU innebär att samarbete inom unionen eller samarbete med finansiering av EU är prioriterat. Det innebär framför allt följande delar:

  • Vänortssamarbete
  • Samverkan med samarbetsorganisationer
  • Omvärldsbevakning
  • Internationella samarbetsprojekt
  • Internationella besök
  • Kommunikation och information

Uppföljning

För att få en överblick av det internationella arbetet som genomförs i kommunen görs årliga uppföljningar. Uppföljningen är en del av styrelsens, nämndernas och bostadsstiftelsens årsbokslut. I arbetet med omvärldsanalyser beaktas ett internationellt perspektiv.

Kontakt