Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets uppgift är att skapa förutsättningar för ett välfungerande tvärsektoriellt arbete kring frågor som rör social hållbarhet och folkhälsa i Hylte. Folkhälsorådet är ett rådgivande organ utan ekonomiska medel där representanter från Kommunstyrelsen, kommunens nämnder, Region Hallands lokala nämnd i Hylte samt tjänstepersoner från kommunen och regionen lyfter upp och diskuterar frågor som rör jämlik hälsa och social hållbarhet med strävan att finna gemensamma områden att kraftsamla kring.

Ledamöterna ska förmedla gemensamma överenskommelser och information mellan folkhälsorådet och de nämnder de företräder, för att nämnderna i sin tur ska besluta i frågorna. Vidare arbetar man fram prioriterade områden utifrån lokala beslutsunderlag, verkar för insatser inom de prioriterade områdena, samt följer upp och utvärderar. Som en vägledning i detta arbete skrivs en verksamhetsplan fram.

Folkhälsorådet sammanträder vid fyra tillfällen per år. Läs folkhälsorådets protokoll.

Representanter i rådet


Politiker i folkhälsorådet


Anna Roos (C) - ordförande

Hyltenämnden (Region Halland)

Lirim Mazreku (KV)

Kultur- och folkhälsonämnden

Johnny Winther (SD)

Kommunstyrelsen

Fredrik Engberg (L)

Kommunstyrelsen

Per Andersson (C)

Kultur- och folkhälsonämnden

Martina Philip Carlsson (C)

Samhällsbyggnadsnämnden

Ann-Christin Wendpaap (S)

Barn- och ungdomsnämnden

Gunnel Johansson (S)

Omsorgsnämnden

Ewa Gunnarsson (SD)

Omsorgsnämnden

Bengt-Åke Torhall (L)

Samhällsbyggnadsnämnden

Camilla Gustavsson (S)

Hyltenämnden (Region Halland)

Marie Blomqvist (C)

Barn- och ungdomsnämndenAndra representanter i folkhälsorådet


Emma Gröndahl

Kommunchef, Hylte kommun

Johannes Hjelte

Fritids- och folkhälsochef, Hylte kommun

Janet Harrysson

Nämndtjänsteman, Region Halland

Kerstin Delefelt

Strateg för social hållbarhet, Region Halland


Kontakt