Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Lathund för ansökan tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Information som ska fyllas i vid ansökan om tillstånd för hanteringa av brandfarlig vara

Ansökan avser
Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser samt i förekommande fall diarienummer på tidigare tillstånd.

Fastighet och sökande/Tillståndsinnehavare
Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis med mera. Den som avser att bedriva verksamhet är den som ska söka tillståndet. Sökande kan vara såväl juridisk som fysisk person.
Organisationsnummer eller personnummer måste anges.

Hantering
Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras vid ett tillfälle, vilken klass varan tillhör samt hur den ska förvaras och användningsområde. Mängden anges i liter om ämnet är en vätska eller gas. Med klass menas de klasser som brandfarliga ämnen indelas i efter deras flampunkt. Ange även den brandfarlig vara som i ensam mängd inte är tillståndspliktig, då ett tillstånd ska omfatta all brandfarlig vara som hanteras.

Övriga upplysningar
Ange kortfattat om det är annat som är av särskild vikt för att handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning av ärendet.

Bilagor till ansökningshandlingen
Markera vilka dokument som är bilagor till ansökningen med ett kryss i respektive ruta. Observera att det är obligatoriskt att skicka med en riskutredning som bilaga.

Förklaring till bilagorna
Föreståndare brandfarlig vara
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt lag utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Anmälan om vem/vilka som utsetts till föreståndare ska göras till räddningstjänsten. I en särskild blankett ska kompletta uppgifter om föreståndare fyllas i. Lämpligen utser den sökande/tillståndsinnehavaren även en ställföreträdande föreståndare. Föreståndaren ska vara lämplig för uppgiften och ha goda kunskaper och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet hanteringen ingår i.

Situationsplan
Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar med mera. Även områdets topografi bör framgå.

Byggnadsritningar
Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarlig vara hanteras. Det ska framgå vart någonstans den brandfarliga varan hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass samt ventilation. Fasadritningar ska bifogas om det sker gashantering nära fönster eller ventilationsintag.

Processbeskrivning
Beskrivning av hur den brandfarliga varan hanteras bifogas om det inte är uppenbart obehövligt. Beskrivningen bör innehålla uppgifter hur den brandfarliga varan hanteras i stort och särskild vikt bör läggas på beskrivningen om det är omfattande öppen hantering eller om tryck eller temperatur avviker från det normala. Skisser och bilder kan förenkla för handläggaren.

Drift- och skötselinstruktioner
Drift- och skötselinstruktionerna kan utgöra en del av ovan nämnda processbeskrivning. Instruktionerna bör redovisa att det finns en förmåga att upprätthålla bland annat utrustningens skick för att kunna bibehålla en god säkerhet.

Riskutredning

Klassningsplan
Verksamhetsutövaren ska i samtliga fall bedöma om och var områden med risk för explosiv atmosfär kan uppstå. Görs bedömningen att ingen klassningsplan behöver upprättas så ska det ändå i riskutredningen redovisas att bedömningen har gjorts. Klassningsplan beskrivs i 4§ i Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 2004:7).

Explosionsskyddsdokumentation
Den dokumentation som ska upprättas enligt 4-6§ i Statens räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor (SRVFS 2004:7) kallas tillsammans med klassningsplan för explosionsskyddsdokumentation. I föreskriften framgår det att denna dokumentation ska upprättas för sådan hantering av brandfarliga gaser och vätskor där explosiv atmosfär kan uppstå och där beaktansvärd risk för brand eller explosion kan föreligga.

Annat
Om en bilaga inte kan kategoriseras in under någon annan typ så ange i fritext vad bilagan behandlar.

Namnteckning
Sökandens underskrift, i original, måste finnas för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas. Ansökan ska undertecknas av firmatecknare för det företag som avser driva verksamheten.

Kontakt