Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Eldning och brandrisk

Brandriskbedömningen görs varje morgon klockan 08.00 under sommaren och gäller ett dygn om inget annat anges. Du kan även ringa räddningstjänstens insatsledare på telefon 0733-71 83 90 för att få reda på om det är lämpligt att elda eller inte.

Eldningsförbud

Räddningschefen kan besluta om eldningsförbud när särskilda skäl föreligger. Beslutet stödjer sig på 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.

OBS! Eldningsförbud kan råda oavsett vad dagens brandriskvärde visar.


 

Brandriskvärde 1-3:

Eldning sker under eget ansvar.

Brandriskvärde 4:

Olämpligt att elda.

Brandriskvärde 5-5E:

Mycket olämpligt att elda.

Eldningsförbud:

Förbjudet att elda.

Brandrisken är en prognos för eftermiddagen med förväntad nederbörd fram till klockan 20.00. Efter en längre torrperiod kan brandrisken fortfarande lokalt vara stor även om närliggande områden har fått regnskurar. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Brandrisken påverkas starkt av vädret, vilket ofta gör att brandrisken snabbt ändras om vädret ändrar sig. Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (till exempel eldningsförbud).

Råd och anvisningar vid eldning

Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för elden och dess konsekvenser.

  • Eldning sker alltid under eget ansvar.
  • Elda aldrig i närheten av byggnader eller skog.
  • Det är inte tillåtet att elda i mörker eller stark vind.
  • Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt släckt.
  • Eldning måste ske så att ingen störs av röken.
  • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än två gånger två meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
  • Släckredskap måste finnas till hands (exempelvis vattenslang eller strilkannor med vatten).
  • Larmmöjligheter ska finnas på platsen eller i dess omedelbara närhet. Larmnummer: 112.
  • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.
  • Ingen anmälningsplikt råder.

Eldning av avfall

Du får lov att elda en liten mängd trädgårdsavfall så länge inte röken stör omgivningen. Ris eller annat trädgårdsavfall som uppkommer i större mängd vid yrkesmässig verksamhet räknas dock inte in som trädgårdsavfall som kan tas om hand genom att elda upp det själv. Håll koll på brandriskbedömningen för att se när det är lämpligt att elda ditt trädgårdsavfall.

Vad får jag inte elda?

Du får inte själv ta hand om annat avfall än ovan nämnda mindre mängd trädgårdsavfall genom att elda upp det. Varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som du gör dig av med, eller är skyldig att göra dig av med, är enligt definitionen ett avfall. Även till exempel kartong, papper och liknande räknas som avfall. Inget av detta får eldas. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar av rök i omgivningen som kan orsakas vid öppen förbränning. Syftet är också att energin i avfallet ska användas, till exempel genom produktion av elenergi eller fjärrvärme. Förbudet gäller både företag och privatpersoner.

Kontakt