Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Barn och ungas livsvillkor

De första åren i ett barns liv har stor påverkan på individens framtida hälsa och livsmöjligheter. Barns möjlighet till en god start i livet påverkas av uppväxtmiljö, socioekonomisk situation, livsstil, sociala sammanhang samt individuella faktorer.

En god relation mellan barn och vuxna i dess närhet är betydelsefullt för en god start i livet. Ett god och trygg relation mellan vårdnadshavare och barn fungerar som en skyddsfaktor för barnen, medan brister i hemmiljön är en riskfaktor. Likaså är skolan en viktig arena eftersom utbildning är en kraftfull insats som bidrar till mer jämlika förutsättningar.

Samhällets olika organisationer och myndigheter behöver ta ett gemensamt ansvar för att ge alla barn goda uppväxtvillkor och på så sätt goda möjligheter att på sikt delta i och bidra i samhället. En nyckel för att tillgodose alla barns behov är att samarbeta över verksamhetsgränser och ta tillvara på den samlade kompetensen inom till exempel kultur och fritid, socialtjänst, förskola och skola.

Kontakt