Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Föreningsbidrag

Normer för kommunala bidrag till föreningar i Hylte kommun

De kommunala bidragen till föreningar avser att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna skall bidra med att betala en skälig medlemsavgift och på andra sätt medverka till stödjandet av föreningarnas ekonomi och verksamhet. De kommunala bidragen avser endast täcka en del av föreningarnas totala kostnader.

Allmänna bestämmelser

 1. Bidragssökande förening ska ha sådan stabilitet och omfattning att kommunalt stöd kan motiveras.
 2. Föreningen ska ha antagit stadgar, valt styrelse och revisorer samt varit verksamunder minst 6 månader.
 3. Föreningen/organisationen ska präglas av demokratiska värderingar och värna om alla människors lika värde. Att man arbetar utefter dessa värderingar ska framgå i föreningens/ organisationens stadgar. Utdrag från stadgarna ska kunna inlämnas till kommunen vid en eventuell granskning.
 4. Föreningen ska för att få bidrag, ha minst 10 medlemmar.- eller få ekonomiskt stöd enligt beslut av kommunfullmäktige - eller stödjas av arbets- och näringslivsnämnden på grund av särskilda skäl
 5. Medlemmarna skall betala en skälig medlemsavgift.
 6. Bidrag kan beviljas till en organisation som är verksam inom kommunen (inte till sektion).
 7. Ansökan om bidrag skall lämnas in av förening.
 8. Ofullständig eller felaktig ansökan kan kompletteras till ett datum angivet av Arbets- och näringslivsnämnden. Inkommer ingen komplettering, eller inkommer kompletteringen för sent, avvisas ansökan helt eller i de delar ansökan är ofullständig eller felaktig.
 9. Ansökan som inkommer inom en månad efter sista ansökningsdag ska betalas ut med ett avdrag på 25 %. Senare ansökningar tas inte upp till prövning.
 10. En förening som tar emot bidrag är skyldig att lämna nämnden sådan insyn i verksamheten att kontroll av bidragsanvändning kan genomföras.
 11. Bidrag utbetalas endast till den sökande organisationens registrerade plus- eller bankgiro.
 12. De angivna beloppen i bestämmelserna är preliminära och fastställs i varje särskilt fall av arbets- och näringslivsnämnden med ledning av den totala ram för anslag till föreningar som kommunfullmäktige årligen fastställer.
 13. Arbets- och näringslivsnämnden äger rätt att hålla inne med bidrag för att reglera eventuella skulder som bidragsmottagande förening har hos kommunen.
 14. Om en förening efter att ansökan gjorts upptäcker att ansökan innehåller felaktig uppgift, är föreningen skyldig att omgående hos kommunen rätta uppgiften.
 15. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift, är föreningen på begäran av kommunen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
 16. Föreningar ska vid arrangemang erbjuda fritt inträde för personliga assistenter, kontaktpersoner eller ledsagare i uppdrag som stöd till person med funktionshinder.
 17. För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets- och näringslivsnämnden:

Organisationer inom Svenska kyrkan och andra trossamfund, skolföreningar som får ekonomiskt stöd från barn- och ungdomsnämnden, studieorganisationer och politiska vuxenorganisationer är inte berättigade till bidrag. Däremot kan politiska ungdomsorganisationer (accepterade som ungdomsorganisationer av partier som med registrerade valsedlar deltagit i svenska allmänna val i kommunen) och religiösa ungdomsföreningar ansöka om bidrag.

Ansökan om bidrag

Kontakt