Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Projektstöd för integrationsfrämjande insatser

Syftet med bidraget är att stödja föreningar och frivilliga organisationer att genomföra integrationsfrämjande insatser för nyanlända i Hylte kommun. Målsättningen är att nyanlända på sikt ska integreras i föreningarnas ordinarie verksamhet och leda till ökad integration och delaktighet i samhället. Bidraget kan användas för inkluderingsaktiviteter för både nyanlända och ensamkommande barn.

Allmänna bestämmelser

 1. Bidrag kan sökas av ideella föreningar och organisationer verksamma i Hylte kommun.
 2. Föreningen ska ha antagit stadgar, valt styrelse och revisorer.
 3. Föreningen ska ha stadgar som speglar en demokratisk och humanistisk grundsyn.
 4. Föreningar ska ha sitt säte och vara verksamma i Hylte kommun.
 5. Verksamheten i föreningen ska genomsyras av ett tydligt jämställdshetsperspektiv.
 6. Verksamheten i föreningen ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning.
 7. Föreningen ska för att få bidrag, ha minst 10 medlemmar.
 8. Bidragssökande förening ska ha sådan stabilitet och omfattning att kommunalt stöd kan motiveras.
 9. En förening som tar emot bidrag är skyldig att lämna kommunen sådan insyn i verksamheten att kontroll av bidragsanvändning kan genomföras.
 10. Bidrag utbetalas endast till den sökande organisationens registrerade plus- eller bankgiro.
 11. I övrigt gäller de allmänna bestämmelserna i bidragsnormerna för kultur- och folkhälsosnämnden. Bidragsnormerna finns på kommunens hemsida www.hylte.se under Kultur & fritid, Fritid och förening.

Riktlinjer och villkor

 • Bidraget är riktat till insatser som leder till ökad integration och delaktighet i samhället.
 • Insatserna ska verka inom kultur- och fritidsområdet.
 • Insatserna ska vara partipolitiskt och religiöst obundna.
 • Insatserna kan vara en del av löpande verksamhet, men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. Det ska tydligt framgå vem som är projektägare. Insatserna ska också kunna särredovisas från ordinarie verksamhet.
 • Projektet ska genomföras inom Hylte kommun.
 • Projekt som syftar till att samverka med andra ideella föreningar, organisationer och aktörer av olika slag prioriteras.
 • Med nyanlända avses både asylsökande, nyanlända, flyktingar samt ensamkommande barn.
 • Om de grundläggande förutsättningarna för projektet ändras ska utbetalat bidrag återbetalas.
 • Om projektet eller verksamhet läggs ned, eller om medel ej används ska stödet återbetalas omgående.
 • Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift, eller missbruk av beviljat stöd är föreningen på begäran av kommunen skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.

Redovisning

Redovisning av projektet ska inkomma till kommunen senast två månader efter avslutat projekt. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras ska kommunen omedelbart informeras. Redovisning görs på särskild blankett ”Redovisning av projektstöd för integrationsfrämjande insatser”.

Utbetalning

Sker så snart beslut är fattat förutsatt att föreningsregister, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt alkohol- och drogpolicy är inlämnat.

Ansök om projektstöd för integrationsfrämande insatser

Kontakt