Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ska du starta livsmedelsverksamhet?

Funderar du på att starta en restaurang, pizzeria, livsmedelsbutik eller annan verksamhet med livsmedelshantering? Då ska du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet senast 14 dagar innan du tänker öppna. Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronoröppnas i nytt fönster.

Anläggning med mobil verksamhet ska anmälas till myndigheten i den kommun där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas. Registreringen för mobil anläggning gäller sedan i hela landet. Tillstånd av polismyndighet och/eller markägare krävs då livsmedelsverksamhet sker på offentlig plats.

Anmälan av animalieanläggningar så som till exempel fiskeanläggningar eller produktionsanläggningar för köttprodukter ska göras till Livsmedelsverket, inte kommunen.

Ta över en befintlig verksamhet

Om du tar över en befintlig verksamhet gäller inte den gamla registreringen eller det gamla godkännandet längre. Du som tar över en verksamhet måste därför registrera dig hos samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. Observera att det är verksamheten som ska registreras och inte lokalen.

Samma regler gäller vid övertagande som för en ny anläggning. Lokalen måste uppfylla alla lokalkrav enligt livsmedelslagstiftningen och ha en fungerande egenkontroll. Skillnaden mellan det gamla godkännandet och registrering är att det inte görs någon förhandsgranskning.

Verksamheten får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering inkommit till samhällsbyggnadskontoret. En inspektion kommer att göras efter det att verksamheten har startat för att granska lokalens utformning och hantering av livsmedel samt rutiner för egenkontroll.

Ändra befintlig anläggning

Om du har en registrerad livsmedelsverksamhet och vill göra betydande ändringar är du skyldig att anmäla detta till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. Betydande ändringar kan exempelvis vara ombyggnationer, ändring i sortimentet eller produktionsvolymen. Förändringar anmäler du på blanketten anmälan om ändring av livsmedelsanläggningPDF.

Upphörd verksamhet

Tänk på att anmäla till samhällsbyggnadskontorets miljöenhet att verksamheten upphört. Anmälan om upphörande gör du på blanketten anmälan om upphörande av livsmedelsanläggningPDF.

Tänk på att om du inte anmäler att din verksamhet har upphört finns risk att du kommer debiteras årsavgift för kommande år.

Har du egen dricksvattenbrunn?

En dricksvattenanläggning som förser kommersiella eller offentliga, till exempel caféer, byggdegårdar, skolor, pensionat eller ett visst antal privata bostäder med dricksvatten ska registreras hos samhällsbyggnadsnämnden i Hylte kommun. Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning ska göras senast 14 dagar innan du tänker använda dricksvattnet i kommersiellt eller offentligt syfte. Om du startar upp dricksvattenanläggningen utan att ha gjort en registrering riskerar du att få betala en sanktionsavgift på mellan 5 000 kronor och 75 000 kronor.

Avgifter

Livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad vilket innebär att livsmedelsföretagarna betalar kontrollavgifter som ska täcka myndighetens kostnader för kontrollen. I Hylte kommun kostar det 1180 kr att registrera en livsmedelsverksamhet. Alla livsmedelsföretag ska också betala en årlig avgift för den offentliga kontrollen. Hur stor den årliga kontrollavgiften är beror på vilken kontrolltid som tilldelas anläggningen. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att multiplicera antalet kontrolltimmar med kommunens timtaxa.

Blanketter för livsmedelsverksamhet

Kontakt