Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Försäljning och servering av folköl

Sedan den 1 januari 1995 finns det ingen tillståndsplikt för försäljning (detaljhandel och servering) av folköl. Detta betyderatt det under vissa förutsättningar är tillåtet att bedriva detaljhandel med och servering av folköl. Observera att öl klass II innehållande 2,25 - 2,8 volymprocent lyder under alkohollagens försäljningsbestämmelser på samma sätt som folköl innehållande max 3,5 volymprocent. Den som bedriver försäljning av folköl skyldig att anmäla detta till kommunen.

Lokalen måste vara godkänd

För detaljhandel gäller att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt 22 § tredje stycket livsmedelslagen. Det är samhällsbyggnadskontorets miljöenhet som beslutar om godkännande av livsmedelslokaler.

Krav för att få sälja öl

En förutsättning för detaljhandel med folköl är att det säljs matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror, ett brett sortiment kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment.

Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning, alltså flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, fryst varor, bröd och grönsaker. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror.

Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.

Vid servering av folköl är det en förutsättning att du serverar mat. Mat i samband med servering är lagad varm mat. Minimikravet kan vid servering av folköl anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, varm korv, hamburgare eller skaldjur.

Program för egentillsyn

Den som bedriver försäljning av folköl skall utöva särskild tillsyn över försäljningen. För denna tillsyn ska det finnas ett för verksamheten lämpligt program (egentillsynsprogram).

Folköl kan tas i beslag

Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem döms för olovligt innehav av alkoholdrycker. Detta innebär att folköl som uppenbarligen finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser (inte godkänd livsmedelslokal eller otillräckligt matvaruutbud) får beslagtas av polismyndigheten.

Tillsynsavgift

Kommunen tar ut tillsynsavgift av den som bedriver anmälningspliktig servering av eller detaljhandel med öl, se information om avgifter. Kommunallagens självkostnadsprincip gäller för kommunens uttag av avgiften.

Servering av öl

För servering av folköl gäller dels att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal enligt ovan samt att servering av mat samtidigt bedrivs i lokalen.

Åldersgräns 18 år

Den som lämnar ut/serverar folköl, liksom andra alkoholdrycker, är skyldig enligt alkohollagen att förvissa sig om att den som köper eller beställer drycken verkligen har fyllt 18 år. Dessutom gäller att öl inte får lämnas ut till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Brott mot dessa bestämmelser betraktas som olovlig dryckeshantering och kan leda till böter eller fängelse i högst sex månader.

Lagstiftning

Enligt 9 kap. 19 § alkohollagen (2010:1622) får kommunen, om bestämmelserna i denna lag inte följs, förbjuda den som bedriver försäljning av folköl att fortsätta verksamheten eller, om förbud är en alltför ingripande åtgärd, meddela varning.

Ett förbud enligt första stycket kan inskränkas till att gälla för vissa närmare angivna tider eller under vissa närmare angivna omständigheter. Förbud meddelas för en tid av sex månader eller, vid upprepad eller allvarlig försummelse, tolv månader räknat från det att den som bedriver försäljningen fått del av beslutet.

Kontakt