Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Ansökan om serveringstillstånd

För att få sälja och servera alkohol behöver du i de flesta fall ett serveringstillstånd. Nuvarande alkohollag, som trädde i kraft den 1 januari 2011,reglerar vad som gäller för försäljning och servering av alkoholhaltiga drycker.

Hur ansöker jag om serveringstillstånd?

För att få serveringstillstånd krävs ansökan till Hylte kommuns Bygg- och miljöenhet. Serveringstillstånd handläggs av alkoholhandläggare i Halmstads kommun i samarbete med Hylte kommun. Kontakta gärna Hylte kommuns Bygg- och miljöenhet eller alkoholhandläggare i Halmstads kommun för mer information.

Vad ska ansökan innehålla?

Följande bilagor ska bifogas ansökan.

 • Registreringsbevis/ ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes lämpligen genom protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok (Ska bifogas om sökanden är ett aktiebolag)
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes lämpligen genom kopia av bolagsavtal (Ska bifogas om sökanden är ett handelsbolag)
 • Köpeavtal/arrendeavtal/hyresavtal
 • Planritning över serveringslokalerna med bordsplacering
 • Handling som styrker sökandens kunskaper om alkohollagen. Kunskaperna kan lämpligen styrkas av betyg/intyg från genomgången utbildning i alkohollagen eller meritförteckning som visar att sökanden arbetat med servering av alkoholdrycker i Sverige
 • Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Resultatbudget för första årets drift med förväntad försäljning uppdelad på varugrupper enligt restaurangrapport samt övriga förekommande varugrupper. Inköp ska vara fördelade på de olika alkoholdryckerna, övriga drycker samt åtminstone ett konto för matinköp samt övrigt.
 • Finansieringsplan som även styrker varifrån investerat kapital kommer
 • Bevis om att företaget är registrerat i arbetsgivarregistret
 • Bevis om momsregistrering
 • Uppehållstillstånd (gäller endast utländsk medborgare från land som inte tillhör EU)
 • Anmälan om serveringsansvarig personal (för detta finns särskild blankett)
 • Beskrivning av verksamhetens inriktning. Beskrivningen skall t ex ange tider för öppethållande, matutbud (meny), åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans, spel mm.
 • Kopia av kvitto på inbetald ansökningsavgift. Vid inbetalning anges "Serveringstillstånd 2400 311526700"
 • Uppgift om kassaregister (för detta finns särskild blankett)

Utelämnas någon bilaga måste den begäras in vilket medför att det tar längre tid innan beslut kan fattas i ärendet. Vid behov kan miljöenheten komma att begära in ytterligare redovisning. Det är sökanden som skall visa att han är lämplig att anfö rtros serverings tillstånd och skall uppvisa de handlingar som tillståndsmyndigheten begär i sin prövning.

Avgift och start av handläggning

Ansökningsavgiften ska betalas innan handläggningen påbörjas. Kontakta alkoholhandläggare för uppgift om avgift och övriga uppgifter du behöver för att kunna betala avgiften.

Kontakt