Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en kommun får ta ut för service och omsorg. I Hylte kommun fattar kommunfullmäktige beslut om vilka avgifter som ska gälla. Alla avgifter, inklusive hyra på särskilt boende, debiteras i efterskott.

Avgifter LSS

Enligt lag är insatser inom LSS avgiftsbefriade. Vid bostad med särskild service och vid korttidsvistelse debiteras kostnad för enskilda måltider enligt konsumentverket och prisbasbelopps- förändringen. Hyran debiteras enligt hyresnyttans avtal.

Avgifter för kommunal omsorg

Om man får omsorg i hemmet eller omsorg i särskilt boende betalas en omsorgsavgift som
baseras på beviljade schablontider för insatserna. Det finns tre olika timvnivåer.

  • Timnivå 1: 0-3 timmar/månad ger en avgift på 306 kr/månad
  • Timnivå 2: 4-15 timmar/månad ger en avgift på 1224 kr/månad
  • Timnivå 3: Över 16 timmar/månad ger en avgift på 2125 kr/månad

Aktuella omsorgsavgifter 2020

  • Dagverksamhet (för människor med demenssjukdom): Avgift för dagvård är 70 kr/dag.
  • Matdistribution: Kostnaden för matdistribution är 52 kr/portion.
  • Digitalt trygghetslarm: För trygghetslarm är avgiften 261 kr/månad.
  • Snöskottning: För snöskottning betalas en avgift av 150 kr/tillfälle.
  • Avlastningsplats/korttidsplats: För avlastningsplats betalas 105 kr/dag för matkostnad samt en omsorgsavgift på max 71,3 kr/dag .  
  • Matabonnemang Särskilt boende: Avgift för matabonnemang på särskilt boende är 3119 kr/månad.

Maxtaxa tillämpas för omsorgsavgift

Den sammanlagad nettoinkomsten ligger som grund för omsorgsavgiften. Som inkomst räknas pension eller lön, ränteinkomster från banken, utdelning på aktier och fonder, vissa skattefria ersättningar och bostadstillägg/bidrag. Skatter, faktisk boendekostnad och ett minimibelopp för levnadskostnader räknas bort från nettoinkomsten och kvar blir den summa som ska betalas för omsorg och/eller trygghetslarm varje månad (så kallat avgiftsutrymme).

Observera att avgiftsutrymmet i sin tur regleras genom statlig maxtaxa. Det innebär att omsorgstagare alltid som mest betalar den maxtaxa som gäller för året. Aktuell maxtaxa är 2125 kr/månad och gäller från och med 1 mars 2020.

Inkomstförfrågan ger dig rätt omsorgsavgift

Varje år omprövas omsorgstagarens samtliga omsorgsavgifter med hänsyn till exempelvis ändrade prisbasbelopp, inkomster och skatter. Kommunen skickar årligen ut en inkomstförfrågan i februari månad till alla omsrogstagare med insatser. Inkomstförfrågan ska skickas tillbaka i mitten av mars, annars sker automatiskt debitering av maxtaxa. På inkomstförfrågan kan man också välja att acceptera maxtaxa om man inte vill lämna uppgifter om sin ekonomi. Ett skriftligt beslut skickas ut under mars/april och där det fastställda förbehållsbeloppet och avgifter framgår. I avgiftsbeslutet finns information om hur beslutet kan överklagas.

Kontakt