Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en kommun får ta ut för service och omsorg. I Hylte kommun fattar kommunfullmäktige beslut om vilka avgifter som ska gälla. Alla avgifter, inklusive hyra på särskilt boende, debiteras i efterskott. Avgiften för kommunens service regleras genom statlig maxtaxa. Det innebär att du i omsorgsavgift alltid som mest betalar den maxtaxa som gäller för året.

Avgifter LSS

Enligt lag är insatser inom LSS avgiftsbefriade. Vid bostad med särskild service och vid korttidsvistelse debiteras kostnad för enskilda måltider enligt konsumentverket och prisbasbelopps- förändringen. Hyran debiteras enligt hyresnyttans avtal.

Avgifter för kommunal omsorg

Om man får omsorg i hemmet eller omsorg i särskilt boende betalas en omsorgsavgift som
baseras på beviljade schablontider för insatserna. Det finns tre olika timvnivåer.

  • Timnivå 1: 0-3 timmar/månad ger en avgift på 327 kr/månad
  • Timnivå 2: 4-15 timmar/månad ger en avgift på 1308 kr/månad
  • Timnivå 3: Över 16 timmar/månad ger en avgift på 2359 kr/månad

Aktuella omsorgsavgifter 2023

  • Dagverksamhet (för människor med demenssjukdom): Avgift för dagvård är 77 kr/dag.
  • Matdistribution: Kostnaden för matdistribution är 58 kr/portion.
  • Digitalt trygghetslarm: För trygghetslarm är avgiften 290 kr/månad.
  • Avlastningsplats/korttidsplats: För avlastningsplats betalas 117 kr/dag för matkostnad samt en omsorgsavgift på max 79 kr/dag.  
  • Matabonnemang Särskilt boende: Avgift för matabonnemang på särskilt boende är 3462 kr/månad.

Övriga avgifter höjs enligt prisbasbeloppsförändringen.

Maxtaxa tillämpas för omsorgsavgift

Den sammanlagad nettoinkomsten ligger som grund för omsorgsavgiften. Som inkomst räknas pension eller lön, ränteinkomster från banken, utdelning på aktier och fonder, vissa skattefria ersättningar och bostadstillägg/bidrag. Skatter, faktisk boendekostnad och ett minimibelopp för levnadskostnader räknas bort från nettoinkomsten och kvar blir den summa som ska betalas för omsorg och/eller trygghetslarm varje månad (så kallat avgiftsutrymme).

Observera att avgiftsutrymmet i sin tur regleras genom statlig maxtaxa. Det innebär att omsorgstagare alltid som mest betalar den maxtaxa som gäller för året. Aktuell maxtaxa för 2023 är 2359 kr/månad.

Inkomstförfrågan ger dig rätt omsorgsavgift

Varje år omprövas omsorgstagarens samtliga omsorgsavgifter med hänsyn till exempelvis ändrade prisbasbelopp, inkomster och skatter. Kommunen skickar årligen ut en inkomstförfrågan i februari månad till alla omsrogstagare med insatser. Inkomstförfrågan ska skickas tillbaka i mitten av mars, annars sker automatiskt debitering av maxtaxa. På inkomstförfrågan kan man också välja att acceptera maxtaxa om man inte vill lämna uppgifter om sin ekonomi. Ett skriftligt beslut skickas ut under mars/april och där det fastställda förbehållsbeloppet och avgifter framgår. I avgiftsbeslutet finns information om hur beslutet kan överklagas.

Kontaktcenter är behjälplig med att fylla i inkomstförfrågan. Du når kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Kontakt