Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

I socialtjänstlagen regleras vilken som är den högsta avgiften en kommun får ta ut för service och omsorg. I Hylte kommun fattar kommunfullmäktige beslut om vilka avgifter som ska gälla. Alla avgifter, inklusive hyra på särskilt boende, debiteras i efterskott.

Avgifter LSS

Enligt lag är insatser inom LSS avgiftsbefriade. Vid bostad med särskild service och vid korttidsvistelse debiteras kostnad för enskilda måltider enligt konsumentverket och prisbasbelopps- förändringen. Hyran debiteras enligt hyresnyttans avtal.

Avgifter för kommunal omsorg

Om man får omsorg i hemmet eller omsorg i särskilt boende betalas en omsorgsavgift som
baseras på beviljade schablontider för insatserna. Det finns tre olika timvnivåer.

  • Timnivå 1: 0-3 timmar/månad ger en avgift på 313 kr/månad
  • Timnivå 2: 4-15 timmar/månad ger en avgift på 1252 kr/månad
  • Timnivå 3: Över 16 timmar/månad ger en avgift på 2139 kr/månad

Aktuella omsorgsavgifter 2021

  • Dagverksamhet (för människor med demenssjukdom): Avgift för dagvård är 70 kr/dag.
  • Matdistribution: Kostnaden för matdistribution är 52 kr/portion.
  • Digitalt trygghetslarm: För trygghetslarm är avgiften 263 kr/månad.
  • Snöskottning: För snöskottning betalas en avgift av 151 kr/tillfälle.
  • Avlastningsplats/korttidsplats: För avlastningsplats betalas 106 kr/dag för matkostnad samt en omsorgsavgift på max 71,8 kr/dag.  
  • Matabonnemang Särskilt boende: Avgift för matabonnemang på särskilt boende är 3139 kr/månad.
  • Anhörigdusch 75 kr/tillfälle

Övriga avgifter höjs enligt prisbasbeloppsförändringen.

Maxtaxa tillämpas för omsorgsavgift

Den sammanlagad nettoinkomsten ligger som grund för omsorgsavgiften. Som inkomst räknas pension eller lön, ränteinkomster från banken, utdelning på aktier och fonder, vissa skattefria ersättningar och bostadstillägg/bidrag. Skatter, faktisk boendekostnad och ett minimibelopp för levnadskostnader räknas bort från nettoinkomsten och kvar blir den summa som ska betalas för omsorg och/eller trygghetslarm varje månad (så kallat avgiftsutrymme).

Observera att avgiftsutrymmet i sin tur regleras genom statlig maxtaxa. Det innebär att omsorgstagare alltid som mest betalar den maxtaxa som gäller för året. Aktuell maxtaxa för 2021 är 2139 kr/månad.

Inkomstförfrågan ger dig rätt omsorgsavgift

Varje år omprövas omsorgstagarens samtliga omsorgsavgifter med hänsyn till exempelvis ändrade prisbasbelopp, inkomster och skatter. Kommunen skickar årligen ut en inkomstförfrågan i februari månad till alla omsrogstagare med insatser. Inkomstförfrågan ska skickas tillbaka i mitten av mars, annars sker automatiskt debitering av maxtaxa. På inkomstförfrågan kan man också välja att acceptera maxtaxa om man inte vill lämna uppgifter om sin ekonomi. Ett skriftligt beslut skickas ut under mars/april och där det fastställda förbehållsbeloppet och avgifter framgår. I avgiftsbeslutet finns information om hur beslutet kan överklagas.

Den bifogade inkomstförfrågan ska vara oss tillhanda senast den 17 mars. Om inte inkomstförfrågan inkommer i tid, kommer högsta avgiften att debiteras från mars månad.

Kontaktcenter är behjälplig med att fylla i inkomstförfrågan. Du når kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Kontakt