Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Vad är en God man och förvaltare

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Beslutet får inte meddelas utan samtycke av personen som godmanskap ska anordnas för, om inte personens tillstånd hindrar denne att utrycka sin mening.

Det är tingsrätten som beslutar att en person ska ha god man och vem som ska bli god man. Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman.

God man

Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Den gode mannen hjälper till med ekonomiska och rättsliga frågor. Den som har god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga. Det finns situationer som kräver en tillfällig god man som utses av överförmyndarnämnden.

God man för barn under 18 år

Om förmyndare på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmynderskapet ska överförmyndarnämnden förordna en god man som företräder den underåriga.

Det ska även utses en god man om den underårige och förmyndaren är delägare i samma dödsbo och vid rättshandling, till exempel gåva, köp eller lån mellan förmyndare och den underårige.

Förvaltare

Om det inte är tillräckligt med hjälp av god man kan tingsrätten istället förordna om förvaltare. Uppdraget anpassas efter behovet i det enskilda fallet och kan begränsas till att gälla exempelvis förvaltning av fastighet eller kapital.

Den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke.

Skillnad mellan god man och förvaltare

En god man och förvaltare företräder sina huvudmän. Skillnaden är att förvaltaren inte behöver ha något samtycke från sin huvudman i beslut som fattas. En god man däremot måste alltid ha huvudmannens samtycke.

Överförmyndare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.

Från den 1 januari 2012 har Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner ett gemensamt överförmyndarkansli. Läs mer om Överförmyndare i samverkan.

Kontakt