Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Resultat och utvärdering

Extern utvärdering

Integration Halland har kontinuerligt följts av en extern utvärderare som har granskat arbete och mål och utifrån resultaten föreslagit förändringar och utvecklingsområden. Utvärderingen har gjorts av Framtidsutbildning AB.

Utvärderingsrapporter:

Reslutat i kortform

Många har blivit bättre förberedda för arbetsmarknad och studier

  • Integration Halland har med sina aktiviteter nått en fjärdedel av alla nyanlända inom etableringen.
  • 32,5 procent av dem som deltagit i en aktivitet har 90 dagar efter avslutad etablering haft ett arbete och 5,8 procent har gått vidare till reguljära studier.
  • Fler kvinnor från projektaktiviteterna har fått arbete jämfört med dem som ingått i den ordinarie etableringen.
    (Siffran är från 2017, då en sådan mätning gjordes).

De arbetsförberedande aktiviteterna har fått utökat innehåll

  • Utbudet av arbetsförberedande aktiviteter har blivit betydligt större genom Integration Halland, framförallt på de mindre orterna.
  • Projektet har utvecklat nya metoder och merparten ingår numera i den ordinarie etableringen.

Bättre samverkan och gemensamt lärande

  • Projektet har skapat tätare samverkan mellan olika aktörer i etableringsverksamheten, något som gagnar den nyanländes väg till arbete och studier.
  • Erfarenheter och kunskaper från projektet, exempelvis nya metoder, har spridits genom nya samverkansgrupper som skapats på olika nivåer.
  • Nya kunskaper från Integration Halland har paketerats i olika handböcker. (länk)

Nya perspektiv och intensifierat arbete för jämlik arbetsmarknad
Integration Halland har höjt kunskapsnivån hos medarbetare i kommuner och på arbetsförmedlingar när det gäller jämställdhet, icke-diskriminering, tillgänglighet med flera värdegrundsfrågor.

Projektets slutrapport

Integration Halland har sammanställt metoder, resultat och erfarenheter i en slutrapport till projektets finansiär Europeiska socialfonden. Denna publiceras i början av juni.

Kontakt