Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-08-21

Sammandrag från arbets- och näringslivsnämnden 20 augusti

Nedan följer en kort sammanfattning från gårdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Arbets- och näringslivsnämnden
Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet och lämna det vidare till kommunledningskontoret.

Samlingslokaler Hylte kommun
Arbets- och näringslivsnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att undersöka vilka konsekvenser omfördelning av bidrag till samlingslokaler skulle kunna få. Arbets- och näringslivskontoret har fått svar från de föreningar som berörs av förslaget om omfördelning. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att skicka inkomna svar vidare till kommunstyrelsen.

Samarbetsavtal Hylte/Halmstad Volley 2014/2015
Arbets- och näringslivsnämnden har tagit beslut om ett fortsatt årligt bidrag till Hylte/Halmstad Volley.

Granskning av Hylte kommuns arbetsmarknadsinsatser
Kommunens revisorer har granskat kommunens arbetsmarknadsinsatser i en revisionsrapport. Arbets- och näringslivsnämnden ska svara revisorerna på hur nämnden avser att stärka styrningen av kommunens arbetsmarknadsinsatser samt utveckla metoderna och arbetssätten för att få deltagarna i egenförsörjning. Man vill också ha svar på hur nämnden kommer att optimalt ta vara på tillgängliga personalresurser. Arbets- och näringslivsnämnden beslutar att skicka in ett yttrande till revisionen.

Remiss Beroendecentrum
Det har kommit in en remiss från kommunberedningen om en utredning kring beroende- och missbruksvården i Halland. I utredningen finns ett förslag som innebär bl.a. att en gemensam avdelning inrättas. Arbets- och näringslivsnämnden skickar sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Kontakt