Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-06-16

Sammandrag från fullmäktige 16/6

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 22/6.

Ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Halland
Kommunerna i Halland är tillsammans med Region Halland delägare i Hallandstrafiken AB. Den 1 januari 2012 träder en ny lag om kollektivtrafik i kraft. En av förändringarna jämfört med nuvarande lagstiftning är att det i varje län ska finnas en Kollektivtrafikmyndighet. Region Halland föreslås ta över huvudmannaskapet för Hallandstrafiken och således bli regional Kollektivtrafikmyndighet i Halland. Fullmäktige godkänner förslaget om ändrat huvudmannaskap för Hallandstrafiken.

Mål och resursplan MRP 2012-2014
Kommunens mål- och resursplan är en treårig plan för hur ekonomiska resurser ska fördelas inom kommunens verksamheter.

Tre förslag till mål- och resursplan 2012-2014 har tagits fram. Kommunstyrelsens förslag, tillika Hyltealliansens förslag, ett förslag från Röd-Gröna gruppen samt ett förslag från SPI. Fullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan för perioden 2012-2014.

Skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun
Hylte kommun har tagit fram ett handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser. Handlingsprogrammet är ett styrdokument som syftar till att öka tryggheten och säkerheten i kommunen. Fullmäktige godkänner handlingsprogrammet.

Mobila reservkraftverk
Det saknas reservkraftverk i ett flertal av kommunens verksamheter. Till exempel saknas det på kommunens särskilda boenden. Förslaget är att införa mobila reservkraftverk som kan flyttas dit de behövs. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning.
 
Nya taxor avseende plan- och byggverksamhet
Kommunen antar nya taxor för plan- och byggverksamhet. Bakgrunden till de nya taxorna är den nya plan- och bygglagen som gick i bruk den 2 maj 2011. Fullmäktige godkänner förslag till nya taxor.

Inkomna motioner
I en motion till fullmäktige föreslår Roland Thörner (MP) och den Röd-Gröna gruppen att Hylte kommuns medborgare ska ha möjlighet att kontakta politikerna i kommunen via e-post. De officiella e-post adresserna ska finnas tillgängliga på www.hylte.se.

Micael Arnström (S) och den Röd-Gröna gruppen föreslår i en motion till fullmäktige att Hylte kommun skall erbjuda heltidsarbete till de som begär utökad tjänstgöringsgrad. Man föreslår även att nya tjänster ska vara heltidstjänster, när så är möjligt.

Kontakt