Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-11-17

Sammandrag från fullmäktige 17/11

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 21/11.

Policy för Hylte kommuns internationella arbete
Kommunfullmäktige antar Policy för Hylte kommuns internationella arbete

Mål- och resursplan MRP 2012-2014 Hylte kommun - Justering
Nedan följer några förändringar:
-Kommunstyrelsens ram, nämnds- och styrelseverksamhet, utökas med 280 000 kr
-Överförmyndarens ram utökas med 220 000 kr
-Barn- och ungdomsnämndens ram utökas med 300 000 kr för kapitalkostnader IT-investeringar.
-Oförutsedda utgifter minskas med 500 000 kr
-Finansnetto minskas med 1 500 000 kr

Revidering av handikappolitiskt program
Kommunfullmäktige antar "Ett Hylte för alla - Handikappolitiskt program".

Översyn av reglementen och ersättningsreglemente Hylte kommun
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade reglementen och ersättningsreglemente.

Motionssvar - Avsaknad av handikapptoaletter i anslutning till lokaler
Gunnel Johansson (S) har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen inventerar förekomsten av handikapptoaletter i offentliga lokaler. Inventeringen ska omfatta alla lokaler, oavsett ägarförhållanden. Kommunfullmäktige beslutar att en inventering ska genomföras.
 
Motionssvar - Parkeringsplatser Örnahallen - Örnaskolan
Margareta Andersson (C) har lämnat in en motion. I motionen föreslås att det skapas fler parkeringsplatser kring Örnahallen och att frågan bör utredas av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna motionen.

Motionssvar - Gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd
Alla de åtgärder som föreslås av motionären, avser vägar där kommunen inte är huvudman. Det är Trafikverket som är huvudman för dessa vägar. Kommunen kan inte besluta om åtgärder på Trafikverkets vägar, men kan i dialog med Trafikverket föreslå att de tar till åtgärder på föreskrivna vägar. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motionssvar - Vägfinansiering till permanentboende i kommunen
Kommunfullmäktige beslutar att en utredning av ett kompletterande stöd för skattefinansierad väghållning till permanentboende även utanför tätorterna ska göras.

Nya motion
Jerzy R. Golowkin (M) har lämnat in en motion om att införa operativsystemet LINUX.
Tom Barkström (KD) har lämnat in en motion om att delegera beslutsrätten för vindkraft till kommunchefen.

Kontakt