Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-06-19

Sammandrag från fullmäktige 19/6

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 26/6.

Utredning Cykelbana mellan centrum och Alebo i Unnaryd
Margareta Andersson (C) har lämnat in motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslås att samhällsbyggnadsnämnden utreder om det kan anläggas en cykelväg mellan Unnaryds centrum och Alebo. Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-29 att bifalla motionen. Samhällsbyggnadskontoret har därefter gjort en utredning som kommunfullmäktige tar emot.

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Halland
Med anledning av Kungsbacka kommuns inträde i Samordningsförbundet Halland 2012-01-01 godkänner kommunfullmäktige reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Halland.

Mål- och resursplan Hylte kommun, MRP 2013-2015
Kommunens mål- och resursplan är en treårig plan för hur ekonomiska resurser ska fördelas inom kommunens verksamheter.
-Kommunstyrelsen budgetram uppjusteras med 200 000 kr samt nedjusteras med 300 000 kr för turistverksamhet som omdisponeras till arbets- och näringslivsnämnden
-Samhällsbyggnadsnämndens budgetram uppjusteras med 700 000 kr
-Arbets- och näringslivsnämnden budgetram uppjusteras med 500 000 kr samt 300 000 kr för turistverksamhet som omdisponeras från Kommunstyrelsen
-Barn- och ungdomsnämnden budgetram uppjusteras med 3 000 000 kr
-Omsorgsnämnden budgetram uppjusteras med 3 000 000 kr

Inrättande av pendlingsbidrag
Vid arbetsutskottets sammanträde 2012-01-31 anmälde Ronny Löfquist (S) ett nytt ärende med uppdraget att Hylte kommun skulle utreda förutsättningar och kostnader för att inrätta ett kommunalt pendlingsbidrag till kommuninvånare som arbetspendlar eller studerar på annan ort. Kommunfullmäktige beslutar att inte inrätta pendlingsbidrag i nuläget.

Översiktsplan/tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Fullmäktige beslutar att fastställa LIS "Landsbygdsutveckling i strandnära lägen", tematiskt tillägg till översiktsplanen 2001.

Begäran om tilläggsanslag till barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden ansöker om tilläggsanslag för institutionsvård för barn- och ungdom med 1 000 000 kr. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och ungdomsnämndens ansökan om tilläggsanslag på 1 000 000 kr. Finansiering sker genom minskning av 2012 års resultat.

Motionssvar: Halltider i Hyltebruks idrottshallar
En motion om idrottshallskapaciteten i kommunen lämnades in 2008-10-01 av Johan Edenholm (KV) och Tord Wahlström (KV). Kommunfullmäktige bifaller motionens första strecksats att arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att, utan att i nuläget tillföra nämnden nya ekonomiska medel, arbeta fram en plan för finansiering av en utökad idrottshallskapacitet i Hyltebruk.

Motionssvar: Utveckla hästnäringen i Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutar att första strecksats bifalles, kommunstyrelsen får alltså i uppdrag att göra en inventering av hur stor hästnäringen är i Hylte kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att avslå följande motioner:
-Barnomsorg på obekväm arbetstid
-Utnyttjande av skolskjutsar
-Renhållning i kommunal regi
-"Öppen WiFi" (internet) i samhället
-Konkurrensutsättning av parkskötsel, gräsklippning och därtill hörande verksamhet

Nyinkomna motioner
Tomas Silfros (SD) - Införande av vårdnadsbidrag i Hylte kommun
Niclas Erlandsson (FP) - Bättre företagsklimat Hylte kommun
Thom Ericsson (M) — Stöd till fiberutbyggnaden

Kontakt