Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-09-27

Sammandrag från fullmäktige 27/9

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 1/10.

Revidering av vindkraftplanen
Sedan vindkraftsplanen antogs i kommunfullmäktige har ny teknik och ny forskning ändrat  förutsättningarna för vindkraft. Ronny Löfquist (S) anmälde därför i maj ett nytt ärende där han anser att Hylte Kommuns riktlinjer för vindkraft ska skrivas om. Kommunfullmäktige beslutar att i nuläget inte revidera Hylte kommuns tematiska tillägg till översiktsplan för vindkraft.

Policy Matglädje Hylte
Projektet Fokus Matglädje har arbetat fram en kostpolicy för Hylte Kommun.
Representanter från barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, kommunstyrelsen,  samhällsbyggnadsnämnden har tillsammans med respektive kontor deltagit i projektet som bedrivits i samarbete med Hushållningssällskapet i Halland. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna policyn.

Barn- och ungdomsnämnden: Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige till förskoleverksamheten för ökade kostnader i förskolan inom Kinnareds rektorsområde.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja barn- och ungdomsnämnden tilläggsanslag 2012 om 229 206 kr. Finansiering sker genom minskning av eget kapital.

Gestaltningsprogram Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret har under planperioden 2010-2012 har arbetat fram ett gestaltningsprogram som presenterar en samling riktlinjer av utformning av det offentliga rummet - gator, torg, grönytor, allmänna platser och parkeringsytor, för att förhindra ett splittrat och oroligt intryck. Kommunfullmäktige beslutar att anta gestaltningsprogrammet som ett rådgivande dokument och publicerar gestaltningsprogrammet på kommunens hemsida.

Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2012 Delårsbokslut
Delårsbokslutet samt prognosen är baserad på utfallet till och med sex månader och baseras på de ekonomiska förutsättningar som vid sammanställningstidpunkten varit kända. Resultatet för kommunen efter sex månader uppgår till + 8,8 mkr och prognosen för helår är + 9,8 mkr, nämnderna uppvisar en marginell avvikelse mot budget efter sex månader menför prognosen visar det -5,5 mkr. Kommunfullmäktige godkänner upprättat delårsbokslut 2012.

Nyinkomna motioner
Margareta Andersson (C) - Sanera eller riva det som inte längre används

Kontakt