Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-11-28

Sammandrag från fullmäktige 28/11

Nedan följer en kort sammanfattning från eftermiddagens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 2 december.

Mål- och resursplan 2014-2016

Kommunens mål- och resursplan är en treårig plan för hur ekonomiska resurser ska fördelas inom kommunens verksamheter.

Två förslag till mål- och resursplan 2014-2016 har tagits fram. Kommunstyrelsens förslag samt ett förslag från oppositionen, Röd-Gröna gruppen. Fullmäktige beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till mål- och resursplan för perioden 2014-2016, med några redaktionella ändringar.

Läs förslagen i sin helhet i kallelsen till kommunfullmäktige. Klicka på kommunfullmäktige i listan för att hitta rätt möte, ärende och handlingar.

Samhällsbyggnadsnämnden - begäran om tilläggsanslag

Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag på 1 600 000 kr för bostadsanpassning med hänvisning till reglerna i kommunens finans- och kvalitetsplan.

Motionssvar

​Ronny Löfquist (S) har lämnat in en motion angående valfrihet för föräldrar och barn i förskolan. I Sverige har alla barn i åldrarna 3-5 år rätt till allmän förskola. Plats i förskolan omfattar 15 timmar i veckan. I motionen föreslås: - att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan omsorgsbehov så att samma regler gäller för alla invånare oberoende av bostadsort. - att Hylte kommun omarbetar regelverket för schematiden i förskolan för barn utan omsorgsbehov så att föräldrarna får ett avgörande inflytande i hur schematiden förläggs under veckan. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen för vidare utredning.

Revidering handikappolitiskt program

Samhällsbyggnadsnämnden har, med hjälp från övriga nämnder, tagit fram ett förslag till revidering av det handikappolitiska programmet. Kommunfullmäktige beslutar att revidera det handikappolitiska programmet enligt förslaget.

Inkomna motioner

Översyn av befintliga detaljplaner – Ronny Löfquist (S) och Krister Mattsson (S)

Kontakt