Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-10-03

Sammandrag från fullmäktige 3/10

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 7 oktober.

Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2013
Delårsbokslutet samt prognosen är baserad på utfallet till och med sex månader och baseras på de ekonomiska förutsättningar som vid sammanställningstidpunkten varit kända. Kommunens resultat efter sex månader är -3,4 miljoner kr. Prognosen för hela året är +8,0 miljoner kr. Nämnderna redovisar en avvikelse mot budget efter sex månader med -3,4 miljoner kr. För hela 2013 prognostiserar nämnderna en avvikelse med -5,5 miljoner kr.

Lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljö
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade lokala föreskrifter till skydd mot olägenheter för människors hälsa och miljön. Det grundar sig på ett underlag från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderade lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Motionssvar Färdtjänstservice
Wiveca Norén (SPI) har lämnat in en motion om färdtjänst i Hylte kommun. I motionen föreslås att en utredning genomförs om att återfå färdtjänst i kommunal regi. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att lämna ett förslag på svar på motionen til kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att gällande avtal med Region Halland om densärskilda kollektivtrafiken sammantaget innebär en ökad rättsäkerhet för den enskildesökanden samt kostnadseffektivitet då flera kommuner delar gemensamma kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Nyinkomna motioner
Sänkning av hastigheten Kvarnvägen Unnaryd – Margareta Andersson (C)
Införande av vårdhundar – Thomas Silfros (SD)
Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning – Karin Åkesson (C)
Omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar - Wiveca Norén (SPI)

Kontakt