Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-12-15

Sammanfattning av fullmäktige 15/12

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 19/12.

Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2013-2015 Planeringsförutsättningar
Kommunfullmäktige antar ramar för mål- och resursplan för 2013-2015.

Revidering av fokusområden
Fullmäktige beslutar att det är följande fem kommunövergripande mål som gäller för mandatperioden:
• Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet
• Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor
• Kommuninvånama i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens
verksamheter och beslut
• Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i
• Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Revideringar
Fullmäktige antar följande revideringar:
-Policy för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser, olyckor och katastrofer i Hylte kommun
-Ledningsplan vid en kris eller extraordinär  händelse i Hylte kommun
-Informationsplan vid en kris eller extraordinär händelse i Hylte kommun

Policy för information i Hylte kommun
Kommunfullmäktige antar policy för information i Hylte kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden Tilläggsbudgetering och omdisponering av medel
Fullmäktige beslutar att 2 000 000 kr omdisponeras från projekt Ny omlastning hushållsavfall till Byggnation av återvinningscentral beslutade medel omdisponeras från projekt Sluttäckning deponi till Byggnation av återvinningscentral samt att budgeten tidigareläggs från 2013 och 2014 med 2 000
000 kr från vardera år anslå 2 000 000 kr i investeringsmedel till Byggnation av återvinningscentral.

Tider för fullmäktige 2012 
1/3, 19/4, 19/6, 27/9, 20/11 och 18/12. Sammanträdet ska som regel börja kl. 18.30 förutom sammanträdet den 19/6 som börjar kl. 14.00.

Annonsering av fullmäktige 2012
Fullmäktiges möten kommer att annonseras i Hallandsposten, Hallands Nyheter samt på Hylte kommuns hemsida.

Nyinkomna  motioner
Renhållning i kommunal regi - Krister Mattson, Ronny Löfquist (S)
Utvecklingen av hästnäringen i Hylte kommun - Niclas Erlandsson (FP)
Konkurrensutsättning av parkskötsel - Håkan Bengtsson (C)

Kontakt