Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 19 oktober kl. 18.30.

 

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Uppföljning och redovisning 2017 Hylte kommun - Delårsbokslut
 6. Begäran om tilläggsanslag - Institutionsvård av barn
 7. Begäran om tilläggsanslag - Förskoleverksamhet
 8. Begäran om medel - Ersättningslokaler Kråkbergsskolan
 9. Begäran om medel - Uppstart vuxenutbildning
 10. Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal
 11. Samverkansavtal Forskningsstation Bolmen
 12. Begäran om medel - Kompensation för RIB-avtal
 13. Medfinansieringsavtal gång- och cykelbro i Kinnared
 14. Ansökan om förlängning av amorteringsfriheten
 15. Dagvattenstrategi för Hylte kommun
 16. Antagande av detaljplan Unnaryd 1:49
 17. Svar på motion angående tobaks, alkohol samt drogfria HVB-hem som bedrivs i Hylte kommuns regi
 18. Svar på motion angående om att rusta upp den befintliga lekplatsen i Torup
 19. Svar på motion minska antalet ledamöter i fullmäktige
 20. Antal ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022
 21. Informationssäkerhetspolicy
 22. Inkomna motioner
 23. Avsägelser
 24. Fyllnadsval
 25. Svar på enkel fråga angående modulhusen på Rydö skola
 26. Svar på enkel fråga angående staket utmed Storgatans lekplats
 27. Nya ärenden
 28. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats och i kontaktcenter.


Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                   Susanne Ohlsson
Ordförande                                           KommunsekreterareKontakt