Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-04-20

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdag den 27 april kl. 18.30, på Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet. I samband med sammanträdet kommer det vara allmänhetens frågestund, där medborgare i Hylte kommun kan ställa frågor om bokslutet för Hylte kommun.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2.  Godkännande av ärendelista
 3. Allmänhetens frågestund med anledning av årsbokslutet
 4. Information från revisorerna
 5. Granskningar från revisorerna
 6. Meddelanden
 7. Uppföljning och redovisning 2016 Hylte kommun - Årsbokslut 
 8. Budget åtgärdspaketet 2017
 9. Medel för investeringsbidrag till skatepark
 10. Riktlinjer för serveringstillstånd m.m. inom Hylte kommun
 11. Policy för upphandling och inköp
 12. Riktlinjer för upphandling och inköp
 13. Policy för intern kontroll
 14. Riktlinjer för intern kontroll
 15. Finanspolicy
 16. Riktlinjer för finansverksamheten
 17. Riktlinjer för investeringar
 18. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 19. Konstnärlig offentlig utsmyckning vid ny-, om- och tillbyggnationer
 20. Svar på motion införande av syskonförtur på förskolan
 21. Svar på motion angående tobaks, alkohol samt drogfria HVB hem
 22. Svar på motion angående allmänna lokala föreskrifter
 23. Svar på motion etablerande av en vätgasstation i Hylte kommun
 24. Svar på motion angående våra äldreboende
 25. Svar på motion angående uppföljning av genomförandet av motioner
 26. Svar på motion angående att utveckla hälsocentret i Hyltebruk
 27. Svar på motion angående att investera i ett terränggående fordon med släp till räddningstjänsten
 28. Inkomna motioner
 29. Svar på enkel fråga angående snörasskydd på taket till ridhuset i Rydöbruk
 30. Yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen - korttidsboende LSS (målnr. 3650-17)
 31. Yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen – motion om invandring (målnr. 3561-17)
 32. Avsägelser
 33. Fyllnadsval
 34. Nya ärenden
 35. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängligt digitalt eller att hämta i kontaktcenter.  

Micael Arnström, ordförande

Susanne Ohlsson, kommunsekreterare

Kontakt