Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-06-13

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde tisdagen den 20 juni kl. 13.00 på Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Meddelanden
 4. Information Revisorerna
 5. Granskningar Revisionen
 6. Omsättning av lån
 7. Finansiering av bro över Västerån Kinnared
 8. Resultat- och ekonomisk ram REP 2018-2021 Hylte kommun
 9. Delägarskap i Inera
 10. Begäran om medel - Asfaltering Storgatan, Hyltebruk
 11. Medel för att inleda arbete med giftfri förskola
 12. Medel för översyn av arrende- och upplåtelseavtal
 13. Utvärdering av förvaltningsavtal Hyltebostäder
 14. Årsredovisning Samordningsförbundet
 15. Valkretsar inför de allmänna valen 2018
 16. Antagande av detaljplan Givagård 1:27 Marknadsplatsen Torup
 17. Återredovisning motioner
 18. Återredovisning uppdrag från kommunfullmäktige
 19. Inkomna motioner
 20. Sammanträdestider 2018
 21. Annonsering kommunfullmäktige 2018
 22. Avsägelser
 23. Fyllnadsval
 24. Nya ärenden
 25. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängligt digitalt eller att hämta i kontaktcenter.  

Micael Arnström, ordförande

Susanne Ohlsson, kommunsekreterare

Kontakt