Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-09-06

Kungörelse kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 14 september kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Granskning av budgetprocess inom barn- och ungdomsnämnden
 5. Meddelanden
 6. Ändring av nyckeltal - barn- och ungdomsnämnden
 7. Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
 8. Valdistriktsindelning
 9. Ändring av KF-beslut § 101 - Redovisning av utredning om ANDTS-samordnare
 10. Medfinansieringsavtal Gång- och cykelväg Prästgårdsvägen, Torup
 11. Remiss Valkretsindelning inför val till regionfullmäktige
 12. Svar på motion angående medborgarförslag
 13. Svar på motion angående stoppa dubbla bidrag till nyanlända
 14. Svar på motion Hedersrelaterat våld och förtryck inkl. könsstympning
 15. Svar på motion angående nyproduktion av lägenheter gamla real
 16. Svar på motion att etablera en hundrastplats
 17. Inkomna motioner
 18. Svar på interpellation Försörjningsstöd till nyanlända
 19. Svar på enkel fråga om odlingslotter
 20. Svar på enkel fråga om extratjänster
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Nya ärenden
 24. Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats och i kontaktcenter.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström                                           Susanne Ohlsson
Ordförande                                                   KommunsekreterareKontakt