Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2019-02-04

Kungörelse kommunfullmäktige 14 februari 2019

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 14 februari kl. 18.30.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Utbildning: hot och hat mot förtroendevalda
 4. Meddelande
 5. Information revisorerna
 6. Arvode för beredskapsersättning
 7. Svar på motion angående förbud mot böneutrop på offentlig plats i Hylte kommun
 8. Svar på motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsansökning inom vattenskyddsområde
 9. Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande angående statsbidrag skolverket
 10. Inkomna motioner
 11. Avsägelser
 12. Fyllnadsval
 13. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Till kommunfullmäktiges sammanträde är Edward Andersson utbildare via Sveriges kommuner och landsting inbjuden för att föreläsa om hot och hat mot förtroendevalda.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

 

Micael Arnström                              Kerstin Thörner

Ordförande                                      Kommunsekreterare

Kontakt