Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-08

Kungörelse Kommunfullmäktige 16 juni

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk den 16 juni kl. 14:00.

Ärendelista:

 1. Godkännande av ärendelista 
 2. Val av justerare 
 3. Information revisorerna 
 4. Meddelande kommunfullmäktige 
 5. Förslag till beslut om likvidation av Hallwan AB 
 6. Begäran om medel Investering för infiltrationsbädd Skärshult 
 7. Tilläggsanslag för utökat lokalbehov för barn- och ungdomsnämnden 
 8. Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019 
 9. Tilläggsanslag för Örnaskolans låg- och mellanstadium 
 10. Vision 2040 
 11. Översiktsplan för Hylte kommun - Inriktningsbeslut 
 12. Motionssvar Ingen särbehandling vid anställning 
 13. Motionssvar Uppförande av staket och införskaffande av anpassade utemöbler för Sjölunda 
 14. Motionssvar lämpliga odlingar och upprättande av gångvägar på gräsmattan Sjölunda äldreboende
 15. Motionssvar folkomröstning om flyktingmottagningen i kommunen 
 16. Inkomna motioner 
 17. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande Extra pengar inom äldreomsorgen 
 18. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande: Tiggeri i Hylte kommun 
 19. Interpellation IS-sympatisörer 
 20. Återredovisning fullmäktigeuppdrag 
 21. Återredovisning motioner 
 22. Avsägelser 
 23. Fyllnadsval 
 24. Nya ärenden 
 25. Övriga ärenden

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.


Micael Arnström                                 Susanne Ohlsson
Ordförande                                         Kommunsekreterare

Kontakt