Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige 25 oktober 2018

 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 25 oktober kl. 18.30.

Ärendelista:


 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Valteknisk samverkan
 4. Val av fullmäktiges presidium
 5. Val av valberedning
 6. Information Revisorerna
 7. Meddelanden
 8. Sammanträdestider 2019 kommunfullmäktige
 9. Annonsering kommunfullmäktige 2019
 10. Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun – Delårsbokslut
 11. Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
 12. Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för överförmyndare i samverkan
 13. Greater Copenhagen & Skåne Committee
 14. Svar på motion angående antimobbningsprogram
 15. Svar på motion angående bättre stöd till funktionsnedsatta i skolan
 16. Svar på motion angående att uppvakta beslutande polismyndighet om en ökad polisnärvaro samt ordningsvakter
 17. Svar på motion angående integrationsplikt
 18. Beslut om att upphäva styrdokument inom personalområdet
 19. Revidering riktlinje kränkande särbehandling
 20. Inkomna motioner
 21. Avsägelser
 22. Fyllnadsval
 23. Nya ärenden
 24. Övriga ärenden


Handlingarna finns tillgängliga i kontaktcenter och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Kommunen hälsar även nya ledamöter och ersättare varmt välkomna till mandatperiodens första möte.

Lennart Ohlsson                                       Kerstin Thörner

Ordförande                                               KommunsekreterareKontakt