Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse kommunfullmäktige den 30 januari 2020

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Forum, Hyltebruk torsdagen den 30 januari kl. 18.30. KF-kallelsen finns bifogad under relaterad information längst ner på sidan.

Ärendelista:

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelista
 3. Information Revisorerna
 4. Meddelanden
 5. Avveckling av Ekonomiska föreningen Entreprenörsregionen
 6. Övertagande av tillsynsansvar enligt miljöbalken från Länsstyrelsen i Hallands län
 7. Bostadsförsörjningsprogram
 8. Begäran om medel - Ombyggnad Örnaskolans kök
 9. Redaktionell ändring av kommunfullmäktiges beslut rörande justering av resultat- och ekonomisk plan 2020-2023
 10. Svar på interpellation angående tomma lägenheter och affärslokaler i Unnaryd
 11. Svar på interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden angående "parkområdet" vid Coops parkering i Unnaryd
 12. Inkomna motioner
 13. Avsägelser
 14. Fyllnadsval
 15. Övriga ärenden

I samband med sammanträdet kommer 100 år av allmän rösträtt uppmärksammas. Länshövding Lena Sommerstad kommer att delta.

Handlingarna finns tillgängliga i kommunhusets kontaktcenter i Hyltebruk och på kommunens webbplats.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara vid sammanträdet.

Micael Arnström
Ordförande

Susanne Ohlsson
Kommunsekreterare

Kontakt