Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Så här jobbar omsorgskontorets verksamhet med pandemin

Hylte kommun följer rekommendationerna från Region Halland och Folkhälsomyndigheten i arbetet med att begränsa smittspridning av covid-19 och vårda den som drabbas. Vad innebär det egentligen? Vi ställde några frågor till Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Hylte kommun har i dagsläget fem bekräftade fall av covid-19 inom omsorgskontorets verksamhet. Hur tar ni hand om den som blir sjuk i en omsorgsverksamhet?
– De flesta omsorgstagare bor i en egen lägenhet på ett gruppboende eller särskilt boende. Vi har också många omsorgstagare som bor kvar i sin privata bostad. Den som blir sjuk tas om hand i det egna boendet förutsatt att personen ifråga inte behöver sjukhusvård.

Vem sköter om den som är sjuk?
– I våra verksamheter är det den ordinarie omsorgspersonalen som tillsammans med sjuksköterska och vid behov även läkare som tar hand om den som är sjuk.

Är det alltid samma personal som tar han om den som blivit sjuk?
­– Ja, det är ordinarie personal som fortsätter att ta hand om den som blivit sjuk. Om möjligt delar den personal som är i tjänst upp arbetet så att den personal som hjälper en smittad boende endast hjälper den personen.

Har personalen skyddsutrustning?
­– I de omsorgssituationer som kräver skyddsutrustning så har personalen detta. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och använder vid behov visir eller glasögon, munskydd, skyddsförkläden, handskar och handsprit.

Hur förvarar man skyddsutrustningen, finns det slussar till rummen?
– Det finns inte slussar på rummen. Skyddsutrustning som används i omsorgsarbetet tas av inne i lägenheten innan personalen lämnar lägenheten. Vi använder engångsskyddsutrustning så den förvaras inte utan slängs när den använts.

Har ni tillräckligt med utrustning?
– Ja, men vi håller inga stora lager utan beställer löpande från regionservice.

Har ordinarie personal fått utbildning?
– Ja, vi har gett alla en genomgång av basala hygienrutiner inom både särskilt boende, hemtjänst och LSS. Personalen får även löpande information om de uppdaterade rekommendationer och riktlinjer som vi får från Region Halland och Folkhälsomyndigheten.

Har ni tillräckligt med personal?
– Ja, i dagsläget har vi det, även om det är något färre än vanligt på grund av rekommendationerna att stanna hemma även om man har milda sjukdomssymtom. Det pågår även ett arbete i krisstaben för att säkerställa bemanningen på längre sikt genom att se över vilka resurser som finns hos övriga anställda i kommunen, man har även gått ut med en extern förfrågan där privatpersoner har fått anmäla intresse för att arbeta tillfälligt inom omsorgens verksamhet.

Vad händer när någon blir sjuk?
– Omsorgspersonalen kontaktar sjuksköterskan som är i tjänst, som i sin tur gör en bedömning. Blir bedömningen att det finns misstanke om coronasmitta initieras omgående användande av skyddsutrustning. Prov tas och svar erhålls senast dagen efter, beroende på när provet kommer till laboratoriet.

Vilka får information och av vem?
– Den sjuksköterska som är i tjänst pratar med omsorgstagaren som är sjuk, anhöriga och berörd personal.

Vad gör kommunen och vad gör regionen?
­– Kommunen sköter den dagliga vården och omsorgen. Sjuksköterska kontaktar läkare när tillståndet kräver. Läkare ordinerar prover, behandling och läkemedel efter behov.

Görs ingen smittspårning i verksamheten?
– Nej. Vi har en smittspridning i hela samhället i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO förklarade den 11 mars 2020 att covid-19 är en pandemi. Det innebär att sjukdomen finns eller kommer att finnas i alla världsdelar. Nu fokuserar man på att minska smittspridningen och där måste vi alla ta ett eget ansvar och följa de rekommendationer som finns om hygien och social distansering.

Hur vet ni om någon av omsorgstagarna är sjuk?
– Vid förändring i en brukares allmäntillstånd kontaktar omsorgspersonalen sjuksköterska som gör en bedömning.

Testas personalen eller omsorgstagarna?
– Blir en omsorgstagare sjuk så testas personen ifråga. Generellt sett testas inte personalen men om någon varit sjuk och har kvarstående hosta efter sjukdom, men är för övrigt frisk, kan viss personal testas för att utesluta smitta. Om de då är smittfria kan de återgå till jobbet.

Det finns fem bekräftade fall inom omsorgskontorets verksamhet. Är det inom samma verksamhet?
– Nej, det handlar om olika verksamheter.

Finns det planer på att skapa avdelningar där man har alla som är sjuka för att minska risken för smittspridning?
– Det är inget som är beslutat i dagsläget men kan komma att ske om vi får en kraftig ökning av smittade i Hylte kommun.

Varför berättar ni inte vilken verksamhet det är?
– Alla berörda får information. För övrigt finns inga sekretessbrytande omständigheter och på grund av att Hylte är en liten kommun görs bedömningen att det räcker med informationen att det finns smitta.

I medierna rapporteras om enskilda personer som insjuknar i covid-19, varför kan inte Hylte kommun berätta vem det är som är smittad i kommunens verksamheter?
– Media lyder under pressetiska regler, sekretesslagen tillåter inte vare sig vårdgivaren eller medarbetare att lämna ut sådan information.

I dagsläget finns fem bekräftade fall inom omsorgskontorets verksamhet. Smittspridningen inom omsorgens verksamhet tycks ganska långsam, hur tolkar du det?
­– Det är för tidigt att säga men antalet fall tyder på att personalen jobbar bra med den basala hygienen på våra boenden. Vi hoppas att vi kan fortsätta begränsa smittspridningen, både inom omsorgskontorets verksamhet och ute i samhället. Där har vi alla ett delat ansvar.

Kontakt