Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-08

Sammandrag från kommunstyrelsen 1 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från sammanträdet med kommunstyrelsen 1 juni. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning Kommunstyrelsen efter 4 månader
Efter 4 månader gör kommunstyrelsen prognosen att man kommer ha en avvikelse på 113 000kr vid årets slut. Den största avvikelsen ligger inom posten facklig tid. Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete för att titta på orsakerna och ta fram förslag på lösningar. Arbetet kommer att slutredovisas i november.

Uppföljning och redovisning Räddningsnämnden efter 4 månader
Efter 4 månader gör räddningsnämnden prognosen att man kommer ha en negativ avvikelse på 20 000kr vid årets slut. Det beror på en höjd avgift för Hill (Hallands integrerade ledning och larmning).

Uppföljning och redovisning Hylte kommun efter 4 månader
Efter 4 månaders utfall visar nämnderna en negativ prognos på 7 881 000kr jämfört med budget. De negativa avvikelserna hos nämnderna beror på nödvändiga kostnader inom vissa lagstadgade verksamheter, så som till exempel LSS (lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade) och socialtjänstlagen.

Prognosen för det egna kapitalet är på 21 300 000kr, vilket är en positiv avvikelse på 8 700 000kr jämfört med budget.

Utökning förskoleplatser
Kommunstyrelsen har beslutat att ställa sig bakom barn- och ungdomsnämndens utökning av 110 förskoleplatser. Barn- och ungdomsnämnden ska återkomma i samband delårsbokslutet med en detaljerad kostnadskalkyl för 2016 och behov av utökad ram för 2016. Kommunstyrelsen beslutar också att utökningen i Långaryd ska ske i två etapper, där etapp 1 är en modul omgående och etapp 2 är en modul när möjlighet ges med beaktande av nuvarande hyresavtal.

Kommunstyrelsen beslutar också att föreslå kommunfullmäktige att anslå extra medel för anläggning- och anpassningsbehov.

Lönestrategisk plan
Kommunstyrelsen har beslutat anta en lönestrategisk plan. Kommunstyrelsen gör också en lönestrategisk satsning under 2016 på pedagogiska yrken och på bristyrken. Satsningen ska omfatta medarbetare som varit anställda i kommunen några år och för att komma åt så kallade snedsitsar.

Yttrande kollektivtrafikplan
Kommunstyrelsen har tagit beslut om ett yttrande kring förslaget till kollektivtrafikplan som Hallandstrafiken har tagit fram.

Markbyte HLJ Fastigheter AB m.fl.
Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna försäljningen av fastigheterna Västra Åkralt 1:66 m.fl. under förutsättning att kommunen får köpa Östra Hylte 2:4. Kommunstyrelsen godkänner också köpet av Östra Hylte 2:4 under förutsättning att HJL Fastigheter AB köper Västra Hylte 1:66 m.fl.


Kontakt