Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammandrag från omsorgsnämnden 16 april

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokolletlänk till annan webbplats med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Ekonomisk uppföljning till och med mars 2015. Omsorgskontoret informerar om ett prognostiserat underskott på ca 2 300 tkr vid årets slut. Det beror bland annat på en tillkommande extern placering samt de ökande kostnaderna för obekväm arbetstid på ca 1 000 tkr som omsorgsnämnden tog upp i MRP, mål och resursplan, 2015-2017. Prognosen är osäker då det är årets första prognos.

Omsorgsnämnden beslutade at de har tagit del av uppföljning 3 månader och avvaktar med åtgärder till uppföljning 4 månader då prognosen ännu är osäker.


Regionala och lokala mål och handlingsplaner 2015
Den regionala stödstrukturen för socialtjänst och angränsade hälso- och sjukvård i Halland är uppdelade på sex nivåer. Fyra av dessa områden tilhör omsorgsnämnden. Dessa områden är Nämnden ställde sig bakom de regionala mål och handlingsplanerna.

Under hösten 2014 har medarebetare på omsorgskontoret arbetat fram mål- och handlingsplaner som är lokala för Hylte kommun. Nämnden beslutade att de tagit del av verksamhetens lokala mål- och handlingsplaner.   


Information
Under mötet fick omsorgsnämnden information om omsorg i hemmet och särskilt boende.

Kontakt