Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2017-09-14

Sammanfattning från fullmäktige 14 september

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Särnär - ansvaret för nutrionsbehandling
Inom nutritionsområdet i Halland finns det en otydlighet kring ansvarsfördelning för utredning, ordination och kostnader för SärNär (livsmedel för speciella medicinska ändamål).

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelsen om SärNär som börjar gälla den 1 januari 2018. Överenskommelsens effekter ska gemensamt följas upp av Region Halland och de halländska kommunerna inom två år från igångsättandet.

Valdistriktsindelning
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Hallands län att besluta om ny valdistriktsindelning. Inför varje val ska valnämnden se över valdistrikten och föreslå ev. förändringar till kommunfullmäktige som i sin tur förslår förändringen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen fastställer sedan valdistriktsindelningen senast 1 december året före valet.

Valdistriktet Södra Unnaryd-Jälluntofta ska heta Unnaryd-Jälluntofta. Läs mer om valdistriktsindelningen.

Gång- och cykelväg, Torup
Kommunfullmäktige beslutar om medfinansiering på 750 000 kr för projektet gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup.

Trafikverket har tagit fram ett förslag på avtal om medfinansiering av projektet gång- och cykelväg längs Prästvägen i Torup. Avtalet avser byggnation av cirka 300 meter gångväg längs väg 728, Prästgårdsvägen, i Torup. Vägen ingår som ett utvalt objekt i den regionala cykelvägplanen för Halland. Åtgärden genomförs för att koppla ihop befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärden ökar trafiksäkerheten och ger förbättrad tillgänglighet till skola och service i Torups samhälle.

Remiss Valkretsindelning inför val till regionfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande yttrande:
Hylte kommun förespråkar att Region Halland även fortsättningsvis ska vara fyra valkretsar.

Regionstyrelsen i Region Halland har skickat en remiss till Hallands kommuner kring antalet valdistrikt inför valet till regionfullmäktige 2018. Ändringar i vallagen gör att regionen numera är indelad som en valkrets om inte regionfullmäktige beslutar annat. Vid tidigare val har Halland varit indelat i fyra valkretsar och nu undrar regionstyrelsen hur kommunerna ställer sig i frågan.

Motionssvar
Kommunfullmäktige beslutar att avslå följande motioner:
Införa medborgarförslag, Stina Isaksson (SD)
Nyproduktion av lägenheter gamla real, Anna Roos (C)
Etablera en hundrastplats, Stina Isaksson (SD)

Nyinkomna motioner
Stina Isaksson (SD) har lämnat in tre motioner:
-Anställa dagbarnvårdare
-Uppförandet av farthinder på Ringvägen utmed lekplatsen i Torup
-Förbud mot tiggeri 

 

Kontakt