Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2016-06-16

Sammanfattning från kommunfullmäktiges sammanträde 16 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter det att protokollet justerats.

Tilläggsanslag för utökat lokalbehov för barn- och ungdomsnämnden 
Kommunfullmäktige beslutar att ge 3 miljoner för anläggnings- och anpassningskostnader till barn- och ungdomsnämndens utökade lokalbehov.

Resultat- och ekonomisk plan REP Hylte kommun 2017-2019 
Kommunfullmäktige beslutar att anta resultat- och ekonomisk plan 2017-2019 enligt majoriteten Framtid Hyltes (S, MP, V, SPI, L) förslag.

Tilläggsanslag för Örnaskolans låg- och mellanstadium 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten 2017 för projektet nybyggnation Örnaskolan låg- och mellanstadium inklusive solceller med 13 800 000 kr.

Vision 2040 och inriktningsbeslut för ny översiktsplan för Hylte kommun
Kommunfullmäktige godkänner ny vision för Hylte kommun – Vision 2040. Kommunfullmäktige beslutar också att godkänna inriktningshandlingen som underlag för kommunstyrelsens fortsatta arbete med översiktsplanen.

Motionssvar
Under mötet avslogs fyra stycken motioner från Stina Isaksson (SD)
-Ingen särbehandling vid anställning 
-Uppförande av staket och införskaffande av anpassade utemöbler för Sjölunda 
-Lämpliga odlingar och upprättande av gångvägar på gräsmattan Sjölunda äldreboende -Motionssvar folkomröstning om flyktingmottagningen i kommunen 

Inkomna motioner 
-Motion angående utveckla hälsocentret i Hyltebruk, Stina Isaksson, Monica Grönroos (SD)
-Motion kameraövervakning på offentliga och privat plats, Finn Dahl (oberoende)
-Motion om god man och förvaltare och kommunens ansvar i det kommunen har som skyldighet att sköta och bevaka, Finn Dahl (oberoende)
-Motion angående tobaks, alkohol samt drogfria på HVB hem, Stina Isaksson (SD)

Kontakt